ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1255 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:59 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.В.О., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Дирекция за национален строителен контрол София, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: Представям и моля да приемете удостоверение изх. № 11-00-243(1) от 27.01.2017 г., издадено от главен експерт – арх. Десислава Евгениева.

 ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се приеме представеното от адвокат К. удостоверение.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, в предходно съдебно заседание направих искане за допускане до разпит на свидетели и в днешно съдебно заседание водя тези свидетели и моля да бъдат допуснати до разпит.

Имам доказателствено искане Община Бургас да откаже или издаде удостоверение по § 16 ЗУТ. Второ, искам да разпитате свидетелят М.К., който е получил това удостоверение от Община Бургас и го е занесъл в РДНСК и на базата на него се издава заповед от бившия Началник на РДНСК отменя заповедта си за събаряне.

Да се назначи съдебно-техническа експертиза, която да се запознае с преписката в Община Бургас и в РДНСК, да огледа имота на място и да се произнесе какво представлява имотът, трябва ли разрешение за строеж на този имот, защото това е стопанска сграда, има ли подадена декларация навремето, когато е трябвало да бъде декларирана, плащат ли се данъци на този имот, трябва ли да бъде освидетелстван като търпим или не.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото удостоверение изх. № 11-00-243(1) от 27.01.2017 г., издадено от главен експерт – арх. Десислава Евгениева, представено от адвокат К. в днешно съдебно заседание.

Неоснователно е искането за събиране на гласни доказателства, тъй като фактите, които се цели да бъдат удостоверени, а именно дата на издаване на удостоверение от компетентен орган, не подлежат на доказване с гласни доказателствени средства. Отделно от това, предмет на настоящото производство е иск с правно основание чл. 292 АПК, т. е. ищецът дължи да докаже факти, настъпили след издаване на изпълнителното основание, които да са от такова естество, че да препятстват принудителното изпълнение. Дата на издаване на удостоверение за търпимост, освен, че не подлежи на доказване със свидетелски показания, не е и факт, който да подлежи на доказване в това производство.

Съдът намира за неотносимо искането за допускане на експертиза, въз основа на която да е възможно да бъде извършена преценка налице ли е търпим строеж. Този въпрос подлежи на изследване в хода на производство по оспорване на заповедта, с която е разпоредено премахване на строежа, но не и в настоящото производство.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото удостоверение изх. № 11-00-243(1) от 27.01.2017 г., издадено от главен експерт – арх. Десислава Евгениева.

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства и за допускане на съдебно-техническа експертиза.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите иска и да ми дадете възможност да представя писмени бележки.

Моля да ми присъдите разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Госпожо административен съдия, моля да оставите без уважение отрицателния установителен иск.

Моля да ми предоставите възможност да изложа съображения в писмени бележки.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 10-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: