ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети декември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1255 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.В.О., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Дирекция за национален строителен контрол София, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: Моля да ми се издаде удостоверението, което съм пропуснал по моя вина да взема.

Няма  да соча други доказателства на този етап.

 

СЪДЪТ констатира, че на пълномощника на ищеца е издадено исканото удостоверение веднага след приключване на съдебното заседание от 12.10.2016 г. Същото в два екземпляра е приложено към делото. Удостоверението до момента не е било потърсено, с което адвокат К. създава пречки делото да бъде разгледано и приключено в днешно съдебно заседание. Не се сочат уважителни причини за това процесуално поведение, което, с оглед изложеното съдът намира, че следва да бъде санкционирано. Тази страна следва да понесе разноските за следващо съдебно заседание, които ще бъдат определени в следващо съдебно заседание.

В момента съдът предоставя на адвокат К. екземпляр от съдебното удостоверение, издадено по негово искане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да бъде проведен разпит на допуснатия свидетел – В.И., която водим.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водената свидетелка, като снема самоличността й и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 НК:

В. А. И. – 44 години, българска гражданка, неосъждане, с висше образование, без дела и родство със страните.

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката И. удостоверение  по §16, ал. 1 от ПР от ЗУТ, намиращо се на л. 26 от делото, на което е отбелязано, че е издадено от арх. В. И., като моли свидетелката да съобщи известните й обстоятелства относно издаването на това удостоверение.

 

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Подписът върху удостоверението, което ми представяте, не е мой. Познавам подписите на колегите, които са ме замествали в периодите на моите отсъствия, нито на един колега не отговаря подписът. Това удостоверение ми е неизвестно, не съм го издала аз.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Когато отсъствате и Ви замества колега, има ли практика да се подписва със запетая или заместващия Ви колега изписва своите имена?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Обикновено колегите изписват своите имена.

ВЪПРОС НА СЪДА: Преди да бъде предадено на заявителя това удостоверение за търпимост по какъв начин се оформя?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Преди да бъде предадено на заявителя на удостоверението за търпимост се поставя изходящ номер с дата. Освен това, преди да се издаде самото удостоверение се съставя констативен протокол от техническата служба.

ВЪПРОС НА СЪДА: Имате ли практика тези удостоверения да ги пращате по пощата или заявителят ги получава лично и дали се отразява някъде?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Нямам спомен да сме изпращали удостоверенията за търпимост. Когато ги предаваме на заявителите, те удостоверяват факта, че ги получават с подпис на самото заявление, че са получили удостоверение за търпимост и поставят дата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Кой  има правомощия да издава удостоверения за търпимост на строеж?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Правомощията ни са със заповед на главния архитект и са за всички архитекти, които са по райони.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към свидетелката И..

АДВОКАТ К.: Вие там ли работите в момента?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: В момента съм в „Приморие“.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетелката И..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетелка И..

 

СЪДЪТ намира, че следва да предостави възможност на ищеца в следващо съдебно заседание да представи документите, с които следва да се снабди въз основа на предоставеното му съдебно удостоверение, поради това

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.02.2017 г. от 10:30 часа, за която дата страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: