ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 12.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1255 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.В.О., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат К..

 

ЗА ОТВЕТНИКА Дирекция за национален строителен контрол София, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам исковата молба. Тъй като основанието в исковата молба е, че заповедта е издадена без да е съобразено, че става въпрос за търпим строеж, което е констатирано от съответните технически служби на община Бургас, обективирано в удостоверението, което съм приложил към молбата, ето защо за доверителката ми съществува правен интерес от завеждането на този иск да бъде прието за установено по отношение на РДНСК, че строежът е търпим, поради което и не подлежи на принудително изпълнение – събаряне на сградата.

Моля да бъдат допуснати до разпит трима свидетели, които ще установят твърдяните от нас факти кога е построена сградата, в какъв обем. Отделно, моля да бъде издадено и съдебно удостоверение, чрез което да се снабдя с друго такова от община Бургас, от което да е видно съществува ли някаква документация, освен удостоверението, което съм приложил към исковата молба, относно статута на процесния обект.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам исковата молба.

Поддържам отговора към исковата молба.

Оспорвам представеното с исковата молба удостоверение по § 16, ал. 1 от ЗУТ, като от изявлението на колегата разбирам, че ще се ползват от същото, като в тази връзка имам доказателствено искане. Моля да допуснете до разпит при довеждане арх. В.И., посочена като издател на удостоверението, която с показанията си да свидетелства дали подписът е положен от нея и относно достоверността на удостоверението, което се представя.

По направените искания от колегата, считам, че не сме в производство по оспорване на заповедта и материалната й компетентност и в тази връзка считам, че са недопустими исканията му за разпит на свидетели, досежно година на построяване и обем.

Не се противопоставян на искането за издаване на съдебно удостоверение.

АДВОКАТ К.: С още по-голяма сила на база направеното оспорване от колегата ще моля да ни се допуснат исканите свидетели.

Ще се ползваме от удостоверението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да издаде на ищеца съдебно удостоверение с поисканото съдържание, като в същото бъде посочено и задължение на административния орган, който е адресат на съдебното удостоверение, да представи доказателства за датата на издаване на удостоверение по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ от главен експерт АС арх. В. Иванова при община Бургас, относно обект – едноетажна сграда около 66 кв.м., в поземлен имот № 12 по плана на селищно образувание „Батака”, с. Твърдица, община Бургас.

Тъй като документите, които следва да бъдат представени по  силата на това удостоверение, би следвало да съдържат, в случай, че са налични, информация относно фактите, за които ищецът иска събиране на гласни доказателства, то по последното искане съдът ще се произнесе след представяне на документите, получени въз основа на издаденото съдебно удостоверение.

С оглед твърдението на ответника, че удостоверението по § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ не е подписано от лицето, посочено за негов автор, следва да бъде уважено искането и да бъде допусната до разпит в качеството на свидетел арх. В.И. при режим на довеждане.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ИЗДАВА на пълномощника на ищеца съдебно удостоверение с посоченото от първия съдържание и уточнението, направено в обстоятелствената част на това определение, след внасяне на съответната такса.

По отношение искането за събирането на гласни доказателства, направено от пълномощника на ищеца, съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание, в зависимост от доказателствата, които ще бъдат представени в резултат на издаденото съдебно удостоверение.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел арх. В.И. при режим на довеждане.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.12.2016 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 37, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: