ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№1254                дата 25 юни  2018год.              гр.Бургас

                                                                                   

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 25 юни 2018год.,  в следния състав:

 

                                                                                   Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 1254 по описа за 2018 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с жалба подадена от Д.К.К. *** против Заповед на командира на военно формирование 32890 Бургас № РД-01-166/30.04.2018г., с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и освобождаване от военна служба.

            Видно от изпратената административна преписка заповедта е връчена лично на жалбоподателя на датата на издаването й – 30.04.2018г., като на л.4 от заповедта собственоръчно е вписал Запознах се със заповедта в 14,30ч. на 30.04.2018г. и получих заверено копие от нея. Написал е имената си и се е подписал. Жалбата е постъпила в съда по пощата, като видно от пощенското клеймо, била е изпратена на дата 18.05.2018г.

            С разпореждане от 05.06.2018г. съдът даде указания на жалбоподателя да представи доказателства за депозиране на жалбата в срок, с предупреждение, че в случай на неизпълнение делото ще бъде прекратено.

            В отговор постъпи молба вх. № 6952/20.06.2018г., видно от което жалбоподателят посочва, че е получил процесната заповед на дата 04.05.2018г., когато му е била връчена втора издадена заповед за отчисляването му като военнослужещ от списъчния състав на военно формирование 32890 Бургас, като е приложил тази Заповед № ЛС-01-7/04.05.2018г., както и екземпляр от процесната заповед, но без последната страница 4.

При тези фактически данни съдът приема, че процесната заповед е била надлежно връчена на нейния адресат на дата 30.04.2018г., видно от отбелязването върху нея, за което получаване жалбоподателят е положил подписа си, като връчването на второ издадената Заповед № ЛС-01-7/04.05.2018г. на 04.05.2018г. няма отношение към настоящото оспорване, касаещо друг административен акт – заповедта за уволнение. Срокът за обжалването е изтекъл на 14.05.2018г., понеделник, работен ден, поради което изпращането на жалбата по пощата на 18.08.2018г. се явява извън установения 14-дневен срок.

 На това основание следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.5 от АПК, Бургаският административен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.К.К. *** против Заповед на командира на военно формирование 32890 Бургас № РД-01-166/30.04.2018г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1254/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: