О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                        23.07.2012г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, трети състав, на двадесет и трети юли през две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Съдия: Чавдар Д.

 

като разгледа адм.д. №1254 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на Л.Д.П. с ЕГН ********** *** и К.Х.А. с ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на Главния архитект на община Царево за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж – жилищна сграда и бистро в УПИ 440094.501.275 в кв.44 по кадастралния план на с. Лозенец, общ. Царево.

С жалбата се оспорва мълчалив отказ на главния архитект на Община Царево да издаде удостоверение за степен на завършеност на строежа в посочения по-горе имот на основание чл.181, ал.2 ЗУТ Прави се искане да се отмени мълчаливия отказ, като неправилен и незаконосъобразен.

Съгласно чл.215 ал.1 от ЗУТ, индивидуалните административни актове по този закон, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила, с изключение на тези по чл. 216, ал. 1 ЗУТ, могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот. Според ал.4 на същата разпоредба жалбите и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира, в 14-дневен срок от съобщаването му. Съгласно трайноустановената съдебна практика този срок е преклузивен и дерогира действието на общите разпоредби на АПК относно сроковете за обжалване.

Датата на започване на административното производство е 03.04.12 г., на която в администрацията на община Царево е постъпило заявление вх. № 94-00-585 от 03.04.2012г. за издаване на административен акт по чл. 181, ал.2 ЗУТ. При липсата на произнасяне към 17.04.2012 г. /присъствен ден – вторник/ по това заявление е бил налице "мълчалив отказ", подлежащ на обжалване в преклузивния четиринадесетдневен срок чл. 215, ал. 4 ЗУТ, приложим като специална норма, респ. до 02.05.10 г. /присъствен ден – сряда/, поради обстоятелството, че 01.05.2012г. макар и последен ден от срока е празничен и неприсъствен такъв. При безспорното установяване, че жалбата е подадена с вх. № 94-00-1072/18.05.2012 г. съдът в настоящият си състав прави единствено възможния извод за нейната недопустимост.

Дори да се приеме, че издаването на удостоверение е административна услуга по смисъла на §1, т.2 от закона за администрацията, то за нея съобразно разпоредбата на §8 АПК важат същите разпоредби от кодекса относими към издаването и оспорването на индивидуалните административни актове, в който случай срокът за обжалване би бил месечен от изтичане на 14-дневният за издаване на удостоверението. Съгласно разпоредбата на чл. 62 ГПК срокът се счита изтекъл в последния му ден, т.е. на 17.04.2012г., като месечният срок, за разлика от срокът, който се брои по дни не се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, а от същи ден, като изтича на съответното число на последния месец. Т.е. става ясно, че месечният срок за обжалване /дори да бъде прието, че последният е такъв, а не особения 14-дневен срок по чл.215 ЗУТ/ на мълчаливия отказ е изтекъл на 17.05.2012г., докато жалбата против него е депозирана на 18.05.2012г. и се явява просрочена.

            При така установените факти съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №1254/2012г. поради неподаване на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.159, т.5 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Д.П. с ЕГН ********** *** и К.Х.А. с ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на Главния архитект на община Царево за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж – жилищна сграда и бистро в УПИ 440094.501.275 в кв.44 по кадастралния план на с. Лозенец, общ. Царево., като просрочена.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д №1254/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                        СЪДИЯ: