Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    1564                                          03.08.2018 година                                      гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на тринадесети юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря М.В., като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1253  по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, вр. чл.118 и сл. от КСО и е образувано е по повод постъпила жалба от „Комнет България холдинг“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Константин Величков“ ***, представлявано от управителя И. Ж. И., против решение № 1040-02-33 от 26.04.2018 г., издадено от директора на ТП на НОИ Бургас. С обжалваното решение е потвърдено разпореждане № РЖ-5-02-00397439 от 05.04.2018 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО на ТП на НОИ- Бургас, с което на основание чл. 110, ал. 3 от КСО е разпоредено внасянето на сумата по ревизионен акт за начет № РА-5-02-00393790 от 28.03.2018 г. в размер на 753.95 лева, от които главница 708.50 лева-неправомерно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете и лихва 45.45 лева.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, поради противоречие с материалноправни норми. Жалбоподателят счита, че неизпълнението на задължението за подаване на информация за промяна на обстоятелствата в 3-дневния срок от прекратяването на правоотношението, се дължи на виновно поведение на осигурените лица, чието единствено задължение е при промяната в декларираните обстоятелства да подадат ново заявление - декларация. Твърди, че е спазил срока от 3 работни данни от подаване на заявлението пред него. Твърди също, че е декларирал промяната в обстоятелствата на 31.01.2018 г. и въпреки това на същата дата са били изплатени от НОИ обезщетенията за м. декември 2017 г. и м. януари 2018 г. (сумата на начета за едното лице). Наред с това сочи, че контролният орган не е използвал информацията, подадена в Персоналния регистър, в регистър Трудови договори, и не е установил пропуска в своевременното деклариране на промяна в обстоятелствата, свързана с прекратените трудови договори. Счита, че пропускът на осигурителя е минимален, тъй като освен уведомление, той подава достатъчно данни, въз основа на които служителите на НОИ биха могли да установят дължимостта, респ. недължимостта на обезщетението и с оглед на това следва да носят отговорността за изплащане на обезщетенията.

В съдебното заседание не се явява представител на жалбоподателя, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Процесуалният представител на ответната страна заявява становище за неоснователност на жалбата и моли за нейното отхвърляне. Представя административната преписка.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 118, ал.1 от КСО и е насочена против индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, поради което е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

Със Заповед № ЗР-5-02-003376776 от 14.02.2018 г. ръководителят на ТП на НОИ- Бургас, издадена на основание чл. 107 от КСО, е възложено на П. Т. Я. К.- старши инспектор по осигуряването да извърши пълна ревизия по разходите на държавното обществено осигуряване на „Комнет България холдинг“ ООД.

В хода на ревизията е констатирано, че в ТП на НОИ са постъпили с вх. № Р 14-02-000-00-0001008540/07.09.2016 г. данни за П. Ив.Ч.от осигурителя „Комнет България холдинг“ ООД, за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 54 от КСО за периода от 01.09.2016 г. до 01.02.2017 г. вкл. (до навършване 2- годишна възраст на детето). Въз основа на постъпилите данни от приложение № 10 са изплатени на лицето парични обезщетения по реда на НПОПДОО (в сила от 01.01.2016г.) за периода от 01.12.2016 г. до 01.02.2017 г. вкл. Установено е от данните в ИС на НОИ и представена заповед №153/08.11.2016 г., че трудовото правоотношение на Ч. е прекратено, считано от 09.11.2016 г., но приложение № 10 към чл.9 от НПОПДОО с данни в част II за промяна в обстоятелствата, свързани с прекратяване на изплащането на обезщетението чл. 54 от КСО, считано от 09.11.2016 г., са постъпили от осигурителя в ТП на НОИ-Бургас едва на 16.08.2017 г. с вх. № Р 14-02-000-00-0002582390, след регламентирания в чл.13 ал.1 от НПОПДОО 3- дневен срок, в резултат на което е изплатено на лицето недължимо парично обезщетение при неизползване на отпуск за отглеждане на малко дете в нарушение на чл. 54, ал. 1 от КСО в размер на 348.50 лева, в нарушение на чл. 10 и чл. 13, т. 1 от НПОПДОО.

При извършване на ревизията е установено също, че в ТП на НОИ са постъпили с вх. № Р 14-02-000-00-000002900629/02.11.2017 г. данни за лицето К. К. С. от осигурителя „Комнет България холдинг“ ООД, за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 54 от КСО за периода от 30.10.2017 г. до 16.03.2018 г. вкл. (навършване 2-годишна възраст на детето). Въз основа на постъпилите данни от приложение № 10 са изплатени на лицето парични обезщетения по реда на НПОПДОО за периода от 30.10.2017 г. до 31.01.2018 г. вкл. От данните в ИС на НОИ и представена заповед №222/30.11.2017 г. е установено, че трудовото правоотношение на С. е прекратено, считано от 01.12.2017 г., но приложение № 10 към чл.9 от НПОПДОО с данни в част II за промяна в обстоятелствата, свързани с прекратяване на изплащането на обезщетението чл. 54 от КСО, считано от 09.11.2016 г., са постъпили от осигурителя в ТП на НОИ-Бургас едва на 31.01.2018 г. с вх. № 14-02-000-00-0003284578, след регламентирания в чл.13 ал.1 от НПОПДОО 3- дневен срок, в резултат на което е изплатено на лицето недължимо парично обезщетение при неизползване на отпуск за отглеждане на малко дете в нарушение на чл. 54, ал. 1 от КСО в размер на 360 лева, в нарушение на чл. 10 и чл. 13, т. 1 от НПОПДОО.

Въз основа на горните констатации е издаден ревизионен акт за начет № РА-5-02-00393790 от 28.03.2018 г., с който са установени задължения на жалбоподателя „Комнет България холдинг“ ООД в общ размер 753.95 лева, от които 708.50 лева- главница и 45.45 лева- лихва. В ревизионния акт за начет е посочено, че на основание чл.13, т.1 от НПОПДОО удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 с данни относно промяната в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетенията, се представят в НОИ от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси в срок до 3 работни дни от получаване на декларация или заявление-декларация по чл.5 и/или от настъпване на съответните обстоятелства. Ревизиращият орган е счел, че неправомерно изплатените в по-голям размер суми за парични обезщетения при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 54 от КСО, описани в Справка № 1 към ревизионния акт, подлежат на възстановяване от осигурителя на основание чл.114, ал.2 от КСО, заедно със законната лихва по чл. 113 от КСО.

За събиране на сумата по акта за начет е издадено Разпореждане № № РЖ-5-02-00397439 от 05.04.2018 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО на ТП на НОИ- Бургас.

Срещу акта за начет е депозирано възражение с вх. № 1054-02-8 от 10.04.2018 г. от управителя на търговското дружество, с което са наведени доводи, че недобросъвестно получените суми за осигурителни плащания следва да бъдат възстановени от лицата, които са ги получили. Не се оспорва констатацията, че информацията за промяна в обстоятелства не е подадена в законоустановения 3-дневен срок от прекратяване на трудовото правоотношение. Изложено е, че осигурените лица са подали заявление-декларация с промяна в данните в по-късен момент, а в 3-дневен срок от подаването им осигурителят е подал информацията пред НОИ. Наред с това е отбелязано, че контролният орган е длъжен да използва информацията, подадена в Персоналния регистър, в регистър Трудови договори, и не е установил пропуска в своевременното деклариране на промяна в обстоятелствата, свързана с прекратените трудови договори. Същите доводи са наведени и в жалбата до съда.

С решението, предмет на съдебната проверка за законосъобразност, е оставена без уважение жалбата на „Комнет България холдинг“ ООД против разпореждането за внасяне на сумата по ревизионния акт за начет. Решаващият орган е посочил, че осигурителят е следвало да подаде удостоверения приложение № 10 за П. И. Ч. и К. К. С. в срок до 14.11.2016 г. вкл., съответно до 06.12.2017 г. вкл. Приел е, че това задължение не е изпълнено своевременно, в резултат на което са изплатени неправомерно на посочените лица парични обезщетения на по чл. 54 от КСО и е причинена щета на държавното обществено осигуряване. Отбелязал е, че отговорността по чл. 110, ал. 1, т. 1 от КСО е обективна (безвиновна) и възниква по силата на изрична правна норма, поради което намира приложение само в осигурителните правоотношения, като за реализирането и́ е достатъчно наличието на пряка причинна връзка между действията на осигурителя и причинената щета на фондовете на ДОО от неправилно извършения осигурителен разход.

При тези фактически данни съдът намира от правна страна следното:

Оспореното решение е издадено от компетентен орган, овластен с нормата на чл. 117, ал. 1, т. 2, б. „в“ от КСО- ръководител на ТП на Националния осигурителен институт- Бургас. Издадено е в законоустановената писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му. При извършената служебна проверка съдът не констатира нарушения на административнопроизводствени правила.

Съгласно нормата на чл. 110, ал. 1, т. 1 от КСО контролните органи на НОИ съставят на физическите или на юридическите лица ревизионни актове за начет за причинените от тях щети на държавното обществено осигуряване от неправилно извършени осигурителни разходи. От данните по делото е видно, че въз основа на постъпили в НОИ данни от осигурителя „Комнет България холдинг“ ООД са изплатени парични обезщетения по реда на НПОПДОО на лицата П.И. Ч. за периода 30.10.2017 г. - 31.01.2018 г. вкл. и К. К. С.за периода 30.10.2017 г. - 31.01.2018 г. вкл., а трудовите правоотношения със същите са прекратени, считано от 09.11.2016 г., съответно 01.12.2017 г. Видно от приложените по делото потвърждения за получаване на документи (на л. 28 и л. 24), промените в обстоятелствата са заявени от осигурителя едва на 16.08.2017 г. с вх. № Р 14-02-000-00-0002582390, съответно на 31.01.2018 г. с вх. № 14-02-000-00-0003284578. В резултат на несвоевременното подаване в НОИ на посочената информация са изплатени на двете лица парични обезщетения в общ размер 708.50 лева за периоди, в които не са ползвали отпуск за отглеждане на малко дете. Тези осигурителни разходи са извършени в нарушение на чл. 54, ал. 1 от КСО, в резултат на което е причинена щета за бюджета на държавното обществено осигуряване. Следователно, налице са предпоставките на чл. 110, ал.1, т.1 от КСО за съставяне на ревизионен акт за начет.

Според разпоредбата на чл. 10 от НПОПДОО при промяна в ползването/прекратяването на законоустановен отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в НОИ ново удостоверение по образец съгласно приложение № 9 или ново удостоверение по образец съгласно приложение № 10 с данни относно промяната в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетението, включително на банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения. Удостоверенията се представят в НОИ в срок до 3 работни дни от получаване на декларация или заявление-декларация по чл. 5 и/или от настъпване на съответните обстоятелства по чл. 10 (чл. 13, т.1 от НПОПДОО). В случая това задължение не е изпълнено от осигурителя „Комнет България холдинг“ ООД своевременно- в срок до 14.11.2016 г. за П. И. Ч. и до 06.12.2017 г. за К. К. С., в резултат на което е причинена посочената щета за бюджета на държавното обществено осигуряване. Налице е изискуемата от нормата причинна връзка между настъпилата щета и поведението на осигурителя.

Съдът намира за неоснователно възражението на жалбоподателя, че с подаване на данните в 3-дневен срок от подаване на заявлението пред него. Както е посочил и решаващият орган, това задължение на осигурителя е самостоятелно и не е обвързано с представяне на заявление-декларация от лицата. Несъмнено настъпилите промени в обстоятелствата, от значение за изплащане на обезщетението, са известни на същия, доколкото се касае за прекратяване на трудово правоотношение, за което е необходим негов изричен акт. Ето защо, съдът приема, че са налице установените в закона материалноправни предпоставки за издаване на разпореждането за внасяне на сумата по акта за начет и същото законосъобразно е потвърдено с обжалваното решение, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да се отхвърли.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

        

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Комнет България холдинг“ ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Константин Величков“ ****, представлявано от управителя И. Ж. И., против решение № 1040-02-33 от 26.04.2018 г., издадено от директора на ТП на НОИ Бургас, с което е потвърдено разпореждане № РЖ-5-02-00397439 от 05.04.2018 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО на ТП на НОИ- Бургас.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: