ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1253 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Комнет България холдинг“ ООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на ТП на НОИ Бургас се явява юрисконсулт Ч., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Комнет България холдинг“ ООД против Решение № 1040-02-33/26.04.2018 г. издадено от директора на ТП на НОИ Бургас, с което е отхвърлена жалба на дружеството против разпореждане по чл. 114, ал.3 от КСО № РЖ-5-02-00397439/05.04.2018г. за внасяне на сумата по ревизионен акт за начет № РА-5-02-00393790/28.03.2018 г.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт Ч.: Оспорвам подадената жалба. Представили сме административната преписка, която моля да приемете. Нямам други доказателствени искания и няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства по опис.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на ответната страна и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Юрисконсулт Ч.: Моля да потвърдите обжалваното решение на директора на ТП на НОИ Бургас въз основа на представените писмени доказателства и аргументите, изложени в самото решение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: