ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесети юни                                            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1252 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.И., редовно и своевременно призован, се явява лично

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС, редовно и своевременно призован, се представлява от ю.к.В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. В. : Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството по делото е образувано по жалба от В.И.И., ЕГН **********, с адрес: *** срещу Решение № 1012-02-42#1/ 25.04.2018 г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 2113-02-2518#3 от 09.03.2018г. на ръководителя на пенсионното осигуряване на ТП на НОИ град Бургас, издадено от В.И. ***, с което на основание чл.68, ал.1-3 от КСО е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на жалбоподателя е да докаже наличието на претендирания от него  действителен трудов стаж, в рамер не по-малко от 15 години, като  съдът указва на двете страни, че спорния между тях въпрос, относно  характера на трудовия стаж, получен при изпълнение на редовна военна служба е правен и ще бъде решен от съдебния състав съобразно установената съдебна практика и събраните по делото доказателства.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Поддържам жалбата. Нямам искания по доказателствата.Да се приемат доказателствата. Считам, че въпросът е правен.

Ю.К.В.: Оспорвамжалбата.Нямам доказателствени искания.Да се приемат доказателствата.

Съдът с оглед становищатна на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА постъпилата административна преписка.

Поради изчерване на доказателствената съвкупност по делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.:Моля да постановите решение, с което да отмените решението на директора на ТП на НОИ- Бургас, като незаконосъобразно и неправилно по съображения,  подробно изложени от мен в жалбата.

Ю.К.В.:Моля да потвърдите решениетона директора на ТП на  НОИ. Съгласно §1, ал.1 т.12 от ДР на КСО като действителен стаж не попада времето в казармата. В този смисъл са и мотивите на решението. Считаме решението за правилно.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 15:08 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: