ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1252 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Десижън форевър“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д.П. – Т. от ВАК, надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно на л.6.

Ответникът – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие юрисконсулт Е.Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02000215009161/23.03.2016г. издаден от орган по приходите, определен по чл.119, ал.2 от ДОПК и потвърден с решение №129/03.06.2016г. на изпълняващ правомощията директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, с който са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.08.2010г. до 31.10.2014г.вкл.

Производството се движи по реда на гл. ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ Т. – Поддържам подадената жалба.

Бих желала да допълня възраженията от жалбата с възражение за нищожност на обжалвания ревизионен акт поради това, че същият е издаден от некомпетентен орган, като визирам Василка Христова Радева органът, който е издал ревизионен акт. Същата е на длъжна началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП Бургас. Съгласно чл.117, ал.2 ревизионен акт се издава от орган по приходите, посочени в чл.7, ал.1, т.4 от Закона за НАП. В тази разпоредба са посочени органи по приходите изпълняващи експертни длъжности в НАП – „държавен експерт по приходите“, „държавен инспектор по приходите“, „главен експерт по приходите“, „старши експерт по приходите“, „експерт по приходите“, „главен инспектор по приходите“, „старши инспектор по приходите“ и „инспектор по приходите“.

За сравнение – длъжността „началник сектор“ е посочен в чл.7, ал.1, т.3 от Закона за НАП и това е орган, който има ръководни функции. Предвид това считаме, че в конкретния случая ревизионният акт е издаден от функционално некомпетентен орган и като такъв същият се нищожен.

По доказателствата - моля да допуснете съдебно-счетоводната експертиза със следната задача:

Вещото лице, след проверка на счетоводството на жалбоподателя да отговори на въпроса: През ревизираният период от м.август 2010г. до м.10.2014г. включително, „Десижън форевър“ ЕООД отчело ли е приходи от продажби на „Форевър Ливинг“ ЕООД.

От какви доставки са формирани тези приходи и въз основа на какви документи са отчетени.

Това е задачата за съдебно-счетоводната експертиза. Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Считам жалбата за неоснователна и необоснована, вкл. направеното в днешното съдебно заседание възражение за нищожност на ревизионен акт.

Моля да приемете представените с преписката писмени доказателства с опис.

 

Моля, ако в преписката липсват доказателства за компетентността за органа, доказателствата, с които е оправомощен, да ми предоставите възможност да представя тези доказателства.

По отношение направено искане за допускане на съдебно-счетоводната експертиза - не се противопоставям.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.484 и сл. от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, най-късно до следващото съдебно заседание да представи по делото доказателства за компетентността на органът издал обжалвания ревизионен акт и органът, който е действал в качеството на директор на „ОДОП“, както и заповедите за възлагане на първоначалната ревизия.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в счетоводството на жалбоподателя, както и в счетоводството на „Форевър Ливинг“ ЕООД, да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, намиращи се в протокола от днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневне срок от днес по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Л., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2016г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: