ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 29.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети януари                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1252 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „НИК – 60 – Н.К.”, редовно уведомен, се представлява от адвокат А., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Държавен фонд „Земеделие”, редовно призовани, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава, а производството по делото да се прекрати поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол по реда на АПК. Предмет на оспорване в случая е Заповед № РД-1432/21.12.2012 г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас. Със заповедта е наложена финансова корекция в размер на 10 % върху сумата от 1 592 863 лева – разходи за садкова инсталация и разходи за система за обогатяване на водата с кислород. Според доказателствата по делото, последната цитирана сума е била отпусната на жалбоподателя по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Отношенията между страните в случая са уредени на базата на сключен между тях договор, а финансовата корекция, която се налага с оспорената заповед по същество представлява действие на една от страните, извършено по повод клаузите на този договор и твърдението на тази страна за неизпълнение на конкретна клауза. Затова, макар че оспореният акт е озаглавен „заповед”, той няма качеството на индивидуален административен акт. В този случай неговият издател е действал не като административен орган, а като равнопоставена страна в рамките на възникнали облигационни отношения. Поради това и на основание чл. 160 и чл. 159, т. 1 от АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.К., действащ в качеството си на едноличен търговец с фирма ЕТ „НИК-60 – Н.К.”, със седалище и адрес на управление ***

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1252/2013 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, а за останалите от датата на съобщението.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: