О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

 1271/06.06.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на шести юни, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

 СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм. д. № 1251/2018 година

 

Производството е образувано по искова молба вх. № 5663/21.05.2018 година от К.К.Ц. с ЕГН ********** и адрес – Бургаски затвор, III малък коридор, против: 1. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, 2. Министерство на правосъдието, 3. Министерство на образованието, 4. Република България и 5. Европейския съюз.

С разпореждане № 2338/22.05.2018 година (лист 1) исковата молба е оставена без движение, а на ищеца е указано да представи съответния брой екземпляри от исковата си молба, съобразно броя на ответниците – в случая пет. Със същото разпореждане ищецът е предупреден, че при неизпълнение на указанията, исковата молба ще бъде върната.

Ищецът е уведомен за указанията на 25.05.2018 година, видно от отбелязването върху разписката на съобщението, изпратено до него.

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 01.06.2017 година.

До настоящия момент, процесуалната нередовност на исковата молба не е отстранена.

Установеното обстоятелство е пречка за разглеждането на спора по същество, предвид разпоредбите на чл. 128 т.3 и чл. 129 ал.2  от ГПК.

Затова, на основание чл.129 ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 5663/21.05.2018 година от К.К.Ц. с ЕГН ********** и адрес – Бургаски затвор, III малък коридор, против: 1. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, 2. Министерство на правосъдието, 3. Министерство на образованието, 4. Република България и 5. Европейския съюз.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1251/2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: