ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми юни                               две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1251 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.А.Г. редовно и своевременно призован не се явява. Изпраща  процесуален представител адв. М.  С., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И. редовно и своевременно призован не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.М.С., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС– редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява ю.к.М.,   надлежно упълномощен, с представено по делото  пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е. Х.К. – редовно и своевременно призована, не се явява не изпраща представител

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.:  Да се даде ход на делото.

Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на И.А.Г., с ЕГН ********** ***. Стамболийски, №104, ет.6, ап.69 и Г.И.С. с ЕГН ********** с адрес ***. срещу заповед № 16-101 от 26.04.2017г. на директора на Регионална дирекция по горите (РДГ) – Бургас,  с която на основание чл.21,  ал.1 от АПК, чл.253,  ал.3, т.5 и чл.254 от Закона за горите (ЗГ) е спрял дейността за срок от шест месеца в подотдел 418:27 по Горскостопански план на ТП на „ДГС – Бургас“ – частна горска територия, съсобствена на жалбоподателите и трето лице, разрешена със заповед №РД – 16-050/23.02.2015г. на Директора на РДГ Бургас, а именно използването на следните постройки с временен статут – 4 бр. заслони от дървен иглолистен материал , един брой постройка за охрана на имота, 1 бр. екотоалетна, и петнадесет бр. каравани , разположени съгласно скица № 15-22214 от 21.01.2015г. на АГКК, разположени в поземлен имот с идентификатор 67800.34.4, с площ 17 407 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, общ. Созопол.  В заповедта е посочено, че ПАМ се допуска поради констатирано ограждане на посочения имот от горската територия, изпълнено с бетонова основа, с трайно прикрепени метални тръби – държачи на метална ограда и портал, в нарушение на чл.145 от Закона за Горите (ЗГ).

                УКАЗВА на процесуалния  представител на ответния орган, че в тежест на органа е да докаже наличие на предпоставките за постановяване  на спорната заповед, включ материално-правинте и  процесуално- правните такива, както и  обстоятелствата по спазване процедурата по  провеждане на производството  по издаване на спорната заповед.

В тежест  на всяка от двете страни е да докаже наличието  на  позитивните факти и обстоятелства, които сочи и от които черпи права.

          Съдът докладва постъпила пълната  административна преписка, ведно с допълнително изискани писмени доказателства.

Докладва, че по делото е представена извадка от кадастралния регистър към кадастралната карта на на град Созопол на град Созопол, изпратена  от СГКК с входящ №6116/15.06.2017 година, относно  поземлен имот с идентификатор 67800.34.4

АДВ.С.- Поддържам жалбата.Нямам  възражения по доклада.Да се приемат  доказателствата, представени с административната  преписка. Ще представя доказателства.

Ю.К.М.- Оспорвам жалбата.Нямам възражения по доклада.Да се приемат  писмените доказателства.Ще представя нови доказателства.

Съдът, по доказателсвата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената  административна преписка, както и допълнително  депозираните писмени доказателства

АДВ.С.- Представям, доколкото видях, че в административната  преписка е представено решение, във  връзка с нарушение на Г.С., като основание за издаване на оспорваната заповед.Представям доказателства относно обстоятелствата, че към датата на издаване на заповедта,  това решение на районния съд  по НАХД № 353/17 година не е влязло в сила, представям  наказателно постановление, чийто предмет е това решение,  представям касационна жалба и прирозваката по делото с оглед на  датата на издаване на заповедта, че заповедта не е влязла в сила.

Ю.К.М.- Не възразявам да се приемат доказателствата. Представям призовка за насрочено дело по жалбата.Към днешна дата няма обявено решение и не сме получили съобщение за решение от втора инстанция.Представям възлагателен акт на Окръжна прокуратура  Бургас от 05.06.2017година,  с което се разпорежда да се извърши проверка във вързка   с процесната заповед и фактическото положение в имота.С оглед на представените доказателства считам, че делото трябва да бъде спряно до произнасяне  на Административен съд гр.Бургас, тъй като основанието,  което е изложила ответната страна за налагане на тази мярка е въпросното нарушение, постановлението по което не е влязло в сила. Видно от възлагателния акт на ОП-Бургас, към него има приложена жалба  от трето лице,  предвид на това, ако при проверката се установят данни за извършено престъпление  по НК, това е второ основание да не се произнасяте  по  жалбата.Ние няма как да докажем  твърдяното  нарушение за издаване  на заповедта преди влизане на НП в сила.

По писмените доказателства съдебния състав счита, че представените от двете страни писмени доказателства са допустими и относими към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА възлагателен акт от 05.06.2017  година на прокурор при Окръжна прокуратура Бургас, два броя призовки до страните в касционно производство по КАНД 1311/2017 година  по описа на  Административен  съд Бургас,Касационна жалба, основание за образуване на същото дело,решение по НАХД №353/2017 година по описа на БРСи  наказателно постановление  №1105/ 20.12.2016 година.

АДВ.С.- Представям заповед №РД 16-213 от 03.06.2015 година, с която е удължен срока за изграждане на заслоните в процесния имот.

Ю.К.М. – Не възразявям да бъде приета.

По представената заповед  съдебния състав счита, че е допустима и относима към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заповед №РД 16-213 от 03.06.2015 година на директора на РДГ-Бургас.

АДВ.С. – Във връзка с направеното искане за спиране на административното производство се противпоставям. Наличето на фактическите и правни основания в издадената заповед трябва да са налице към момента на издаване. Обстоятелството, че не са  били налаце, че не  е влязло в сила решението,  изложено в заповедта, предмет  на наст дело е било ясно на началника на РДГ Бургас и въпреки  това той е издал процесната заповед.Противопоставям се да изчакаме развитието на касционното производство, защота тази заповед няма как да се санира дори и с твърдяното  нарашуние.По този въпрос съда следва да  се произнесе с решение по настоящето дело и законосъобразното издаване на заповедта следва да се следи служебно от съда, а не да се чакат спорни производства.На следващо място твърдяното и  представено  възлагателно писмо, сезиране на трети лица  и др. такива искания, нямат нищо общо с настоящето административно производство, което се развива между страната издала заповедта  и лицето – адресат. Според мен няма как да спираме на това основание, да чакаме развитие на проверка дали е извършено престъпление или нарушение. На последно място тези  изложени обстоятелства са след датата на издаване на  заповедта, това  възлгателно  писмо не е част от фактическата обстановка. И възлагателното писмо и  касационното  дело са факта и  обстоятелства, вън от административното производство,  което се е развило и приключило с издаване на заповедта.Възразявам на това основание административното производство  адм. д. по №1251/2017 година да бъде спирано на тези основания, поискани от процесуалния представител на РДГ-Бургас.

Ю.К.М. – Относно възлагателният  акт предоставям на съда да прецени, но моля да вземете  предвид, че към дадата на издаване на  заповедта не  е било влязло в сила  наказателно постановление.Никъде в разпоредбата на чл.253 и 254 ЗГ няма изискване за   влязло в сила решение. Тези членове говорят за констатирано нарушение.За издававене  на  заповедта е достатъчно и констативен протокол. Относно т.4  -  НП е висящо, подадена е и жалба в срок.Ответната  страна  оспорва нарушение, а ние ще се ползваме от правата на влязло в сила НП, за да дакажем и считаме, че следва да се чака решението на касационната инстанция

АДВ.С.- Така направеното сега изявление от процесуалния представител още повече доказва правотата ми. За издаване на въпросната заповед е достатъчно само констатиране  на нарушението, не би следвало да изчакваме   развитието на касационното производство.Това прави искането  недопустимо. На Вас Ви е било известно, че НП не  е влязло в сила, но сте го използвали, но това е въпрос  по същество.

Ю.К.М.- Известно е, че към датата на издаване на заповедта  не е  влязло в сила, нарушението се оспорва  и това е оснавание за издаване на заповедта.РДГ следва да се защити в частта „мотиви“ на заповедта, с оглед  деянието.

 Съдебният  състав като взе предвид становището на двете страни и с оглед разпределената по делото доказателствена тежест намира, че в крайна сметка относно твърдението налице ли е констатирано нарушение, са налице доказатества, а имено съставения АУАН.

Що се отнася до крайните изводи на съдебният състав в настоящето производство същия намира, че резултата от административно-наказателното производство би имал значение, като същия следва да бъде  наличен към момента на приключване на събирането на доказателства по настоящето дело.Доколкото се касае за производство, чието единствено заседание е  приключило на 15.06.2017 година  и чийто едномесечен срок за изготвяне на решение изтича на 15.07.2017 г. съдебния състав намира за необходимо  да отложи делото за последната възможна дата преди съдебната ваканция, а именно 12.07.2017 година.

В случай,  че към този момент  резултата от спора  не е  приключил с окончателен съдебен акт, съдебния състав ще вземе допълнително становище по същия въпрос.

Съдът като взе предвид, че делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.07.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:19 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: