ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми юли                                              две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1251 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 16:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Мерлин Енд Аквантис” ООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „Л. – Г.П.”, редовно уведомен, се явява лично представляващият едноличния търговец Г.П..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило по делото искане от юрисконсулт С. – процесуален представител на ответника, за конституиране  като заинтересована страна на ЕТ „Л. – Г.П.”, предвид което и поради служебната му ангажираност по друго дело в Административен съд Добрич, моли да бъде отложено за друга дата разглеждането на делото.

 

По хода на делото:

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.: По хода на делото предоставям на съда.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от Мерлин Енд Аквантис” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Созопол, ул. Стара планина № 23, жалба против решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, взето с протокол от 20.03.2013 г. въз основа на Заповед № РД-715/01.03.2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Арапя”, открита със Заповед № РД-417/20.12.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с искане за отмяна на решението като неправилно и постановено в противоречие със закона.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.: Аз не съм прочел жалбата и затова в този момент не мога да бъда конкретен по нея. Моля да ми предоставите възможност да се запозная с жалбата, защото аз съм получил концесия за десет години за въпросния далян. Участвал съм редовно в конкурса, предоставил съм навреме нужната документация по офертата, след което при приключването на конкурса получих заповед за това, че съм класиран на първо място, изчаках необходимото време и в офиса на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Бургас заплатих и получих разрешението за концесията за 10 години.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи.

Намира, че следва да уважи доказателственото искане на заинтересованата страна и да предостави възможност да се запознае с жалбата и доказателствата по административната преписка и да изрази становището си по тях, съответно да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си, най-късно до следващо съдебно заседание.

Относно искането на процесуалния представител на ответника за конституиране като заинтересованата страна по делото на ЕТ „Л. – Г.П.”, съдът вече се е произнесъл и конституирал страната в производството.

Воден от горното,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на заинтересованата страна ЕТ”Л. – Г.П.” да се запознае с подадената жалба и да изрази становище по същата и ако прецени да ангажира допълнителни доказателства по делото най-късно до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.10.2013 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: