ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 27.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми юни                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1250 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.С.,  редовно  и своевременно призован, се  представлява от адв.М., с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно   и своевременно призован се представлява от адв.Н.,  с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Л.С., нередовно призована, не се явява и не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. М.: Да не се дава  ход на делото, заинтересованата страна действително има това качество, и е сочена  в мотивите на заповедта. Моля да не се дава ход на делото и да се извърши призоваване.

АДВ. Н.: Да не се дава ход на делото. Налице са процесуални пречки. Моля да бъде призовано заинтересованото лице Т.Л.С..Представям молба с въпроси към допусната от Вас експертиза.

АДВ. М.:  Не възразявам по въпросите, включително и тяхната тежест на доказване  и моля ако допълните определението си за експертизата моля, да разпределите депозита между двете страни.

 

С оглед съблюдаване принципа на процесуална икономия съдът намира за допустимо така направената искане, въпрекиче ход на делото към настоящия момент не е даден, поради което

                            

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема предствавените в днешното съдебно заседание писмени въпроси, поставени от процесуалния представител на ответния орган.

Отменя свое разпореждане № 2591/ 06.06.2018г. по административно дело №1250/2018 година на Административен съд град Бургас, в часта, в която е определил депозита в размер от 1000 лв да бъде внесен от жалбоподателя.

Задължава всяка от двете страни в 7 дневен срок от датата на съдебното заседание да представи депозит за съдебно-техническа експертида в размер на по 500.00 лева

 

          Съдът предвид обстоятелството, че  са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, а именно непризована е останала в производството заинтересованата страна Т.Л.С.,

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 12.09.2018 година от 13:45 часа, за която дата и час жалбоподателят и ответният орган да се считат редовно уведомени.

Да се призове по реда на чл.47 ГПК,  вр. с чл.144 от АПК заинтересованата страна Т.Л.С. на установените  нейни  постоянен и настоящ адреси.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

  Заседанието приключи в 14:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: