ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети септември                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1250 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 11:26 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.Л., редовно уведомен, явява се лично и с адв. О., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Царево, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. О.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу заповед на кмета на Община Царево да се произнесе по негово заявление вх. № 12/11.04.2016г., за издаване разрешение за търговска дейност на открито върху терен публична общинска собственост.

В съдебно заседание на 12.07.2016г. съдът задължи ответника да представи в 7-дневен срок заверено копие на цялата административна преписка, заедно с Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговия, което е изпълнено с представеното от кмета на общината писмено становище от 13.07.2016г. С последното са представени исканите писмени доказателства и са направени правни твърдения по съществото на спора.

 

АДВ. О.: Други искания по доказателствата нямам. Да се приемат представените писмени доказателства.

 

С оглед направеното изявление и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА изпратените от кмета на Община Царево доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. О.: Предмет на настоящото обжалване е мълчалив отказ на кмета на Община Царево да се произнесе по искане за издаване на разрешение за поставяне на обект по чл. 56 от ЗУТ, какъвто акт не е бил издаден в срока по издаване от административния орган. Считаме, че компетентен за произнасяне е кмета на Община Царево, но евентуално ако приемете, че има надлежно делегиране на функции с представената пред административния орган заповед, то тогава моля да приемете жалбата насочена срещу мълчалив отказ срещу кмета на кметство с. Лозенец. Няма функции, защото най-малкото в самата заповед, която е представена е посочено, че делегацията е за ползване на тротоарни площи, което е различно от това, за което става въпрос в Наредбата, въз основа на която е подадено заявлението. Освен това, в заповедта е посочено, че упълномощаването се изразява в издаване на актове „от  мое име“, а по принцип делегацията означава, че органът, който има делегирани функции, действа от свое име. Това е по отношение на предмета на оспорването.

По същество считаме, че е налице формиран мълчалив отказ, като в тази връзка, моля да вземете под внимание следното: по заявлението, което е подадено на 12.04.2016 г., на същата дата видно от № 11/20.04.29016 г. е обявена схемата на преместваемите обекти. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредбата по чл. 56 от ЗУТ, срокът е 14-дневен от обявяване на схемата, който е изтекъл на 25.04.2016 г. Административният орган считано от тази дата е следвало да се произнесе - след изтичане на 14-дневен срок за произнасяне, ако приемем, че срокът е изтекъл на 09.05.2016 г. След тази дата е формиран мълчалив отказ, който жалбоподателят е оспорил в 14-дневен срок по ЗУТ. По тези съображения считаме жалбата както за допустима, така и за основателна.

Това задължение не е изпълнено, което обосновава основателност на тази жалба.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: