ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юли                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1250 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:37 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.Л., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. О., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Царево, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

 

По хода на делото:

АДВ. О.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу мълчалив отказ на кмета на Община Царево да се произнесе по негово заявление вх.№ 12/11.04.2016г., за издаване разрешение за търговска дейност на открито върху терен публична общинска собственост.

В закрито заседание на 01.07.2016г. съдът задължи ответника да представи в 7-дневен срок заверено копие на цялата административна преписка, заедно с Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговия, което задължение не е изпълнено.

 

Ответникът е получил съобщение на 06.07.2016 г. – т.е., срокът за изпълнението на указанията на съда все още не е изтекъл.

 

АДВ. О.: Поддържам жалбата. Искам да направя уточнение на изявленията в нея. Твърдим, че обявяването на схемата за преместваемите обекти е извършено на 11.04.2016 г., което е видно от представената заповед № 11 от 20.04.2016 г.

Моля да приемете представените от административния орган документи.

Няма да сочим други доказателства на този етап.

 

Съдът предвид обстоятелството, че ответникът не е имал възможност да окомплектова административната преписка по атакувания мълчалив отказ, тъй като жалбата срещу него е подадена направо пред съда и определението, с което съдът задължава кмета на общината да представи заверено копие от цялата преписка е връчено на 06.07.2016 г. и все още не е изтекъл дадения 7-дневен срок за представяне на преписката. По тази причина съдът намери, че не следва да се приключи събирането на доказателствата, тъй като делото не е окомплектовано с административната преписка така, както вменява АПК това да се извършва от административния орган, поради което делото следва да се отложи за друга дата с предоставяне на възможност на ответника да представи преписката.

 

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

Повторно ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Царево, в 7-дневен срок да представи заверено копие от цялата административна преписка по произнасяне на атакувания мълчалив отказ ведно с Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговия, като му УКАЗВА, че при ново непредставяне на посочените доказателства ще му бъде наложена глоба.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2016 г. от 10.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: