Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         467                        09.03.2018г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На петнадесети февруари,                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:        Панайот Генков

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: С. Х.

Прокурор: Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 124 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Мобилтел“ЕАД, ЕИК-131468980, със седалище и адрес на управление: гр.София 1309, ул.Кукуш №1, против решение № 1859/22.11.2017г. постановено по НАХД № 4830/2017г. по описа на Районен съд - Бургас, в частта му с която е потвърдено наказателно постановление (НП) № 43106/10.08.2017г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите (РД КЗП), с което за нарушение на чл.113, ал.1, вр. ал.2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), на основание чл.222а от ЗЗП, му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение в обжалваната му част като незаконосъобразно поради нарушение на материалния и процесуалния закон и липса на задълбочена преценка на събраните доказателства. Ако не се приеме, че дружеството е осъществило визирания състав на административно нарушение се прави алтернативно искане да бъде приложен чл.28 от ЗАНН. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – директор на РД КЗП-Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в процеса, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването, поради което пледира атакуваното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за неоснователна по следните съображения:

Районен съд - Бургас с оспореното решение № 1859/22.11.2017г. по НАХД № 4830/2017г., е потвърдил НП № 43106/10.08.2017г., издадено от директора на РД КЗП-Бургас, в частта му с която за нарушение на чл.113, ал.1, вр. ал.2 от ЗЗП, на основание чл.222а от ЗЗП на касатора е наложена имуществена санкция от 500 лева за това, че при извършена проверка на 10.04.2017г. от служители на административнонаказващия орган в офис на Мтел, стопанисван от него и находящ се в гр.Бургас, ж.к.Меден рудник бл.436, при която е установено, че потребител сезирал КЗП с жалба вх.№ Б-03-476/05.04.2017г., че бил закупил  таблет Lenovo Miix 310 LTE на 06.01.2017г. от Мтел, който е постъпвал 3 пъти в сервиз за обслужване за гаранционен ремонт. Първият път апаратът постъпил на 26.01.2017г. и издаден на 23.02.2017г. със сменена дънна платка и пластика на Сим-карта. Вторият път постъпил на 01.03.2017г. и на 23.03.2017г. потребителят отишъл на получи таблета и установил, че същият е със счупен дисплей в горния ляв ъгъл и надраскан дисплей. Потребителят отказал да го получи и същият ден завел трета рекламация, но му бил отказан гаранционен ремонт с мотив механична повреда. В хода на проверката е установено, че до 24.04.2017г. апаратът не е бил приведен в съответствие с договора за продажба, с което е нарушена нормата на чл.113, ал.1, вр. ал.2 от ЗЗП.

Със същото наказателно постановление дружеството-касатор било санкционирано и за нарушение по чл.113, ал.4 от ЗЗП, но с решение № 1859/22.11.2017г. по НАХД № 4830/2017г. районният съд е отмени НП в тази му част, срещу която не е постъпила касационна жалба, съдебното решение е влязло в сила по отношение отмяната за това нарушение и не е предмет на разглеждане в настоящото касационно производство.

За да постанови решението си в обжалваната му част, районният съд е намерил, че при направената от клиента на 01.03.2017г. рекламация, таблетът бил приет в офиса на дружеството-касатор с описание състоянието „запазен“ (л.43 от делото на РС). т.е. без белези на увреждане по външния му вид. По време на втората рекламация таблетът бил изпратен от оторизирания сервиз на дружеството „Бурграм“ЕООД на независим сервиз „Вюпойнт“ООД. Видно от протокол за връщане на техника №216802/21.03.2017г. (л.45), апаратът бил приет обратно от „Бурграм“ЕООД със следните забележки: пукнат горен ляв ъгъл при дисплея, луфт между панели в горен ляв ъгъл, драскотини по капаците, ожулен. В този вид таблетът е издаден от сервиза, като на 23.03.2017г. клиентът отказал да го приеме от търговеца в това състояние. С оглед факта, че при приемането му от „Бурграм“ЕООД от независимия сервиз „Вюпойнт“ООД, таблетът вече е било с посочените механични повреди то е очевидно, че това му състояние не се дължи на поведението на клиента, поради което търговецът е бил длъжен, съгласно чл.113, ал.1, вр. ал.2 от ЗЗП, да отстрани констатираното несъответствие на стоката с договора за продажба в едномесечен срок, считано от предявяването на рекламацията. Районният съд е посочил също, че търговецът и упълномощени от него лица са длъжни да съхраняват, да пазят и да върнат стоката след извършения ремонт по чл.113 ал.2 във вида, в който е била приета в магазина.

В касационната жалба се правят възражения, че още при първата рекламация от дата 26.01.2017г. било установено от оторизирания сервиз „Бурграм“ЕООД, че устройството било с надраскани панели, надраскано стъкло, замърсен, пукнат панел, следа от удар по ъглите, за което бил издаден констативен протокол от 31.01.2017г. към поръчката. Освен това се твърди, че в НП неправилно са посочени датата и мястото на нарушението. Посочени били много дати, но с това се индивидуализирал момента на нарушението. Претендира се и че нарушението следва да се квалифицира като маловажен случай.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на Районен съд - Бургас в обжалваната му част е правилно по следните причини:

Настоящият касационен състав намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

По отношение възражението за непосочване на датата и мястото на нарушението, в чиято подкрепа са развити теоретични постановки относно значението на тези реквизити, настоящият съдебен състав намира същото за неоснователно. Изрично в НП е посочен периодът, в който търговецът е бездействал – до 24.04.2017г., както и мястото на извършване на нарушението – офис на Мтел, стопанисван от касатора и находящ се гр.Бургас, ж.к.Меден рудник бл.436.

Не отговарят на обективната истина и твърденията по второто възражение, че устройството било с механични повреди още при първата рекламация, защото видно от разписката за приемане на същата на л.40, такива повреди не са били констатирани. По втората рекламация от 01.03.2017г. – л.43, също е посочено, че таблетът е запазен, т.е. няма механични повреди. В тази връзка е верен изводът на районния съд, че щетата по външния вид на апарата е причинена след оставянето му в за ремонт на търговеца, поради което е налице осъществения състав на нарушение.

Не може да бъде възприета и тезата за наличие на предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. В случая се касае за типично нарушение по чл.113, ал.1, вр. ал.2 от ЗЗП и не са налице нито многобройни, нито изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, които да обуславят квалификация по чл.28 от ЗАНН. Рекламацията не била удовлетворена в законоустановения срок, с което е осъществен състава на административното нарушение, което е резултатно по своя характер.

Настоящият съдебен състав напълно споделя изложените мотиви от районния съд в останалата част и счита, че оспореното решение в обжалваната му част следва да бъде потвърдено.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1859/22.11.2017г. постановено по НАХД № 4830/2017г. по описа на Районен съд - Бургас, в частта му с която е потвърдено наказателно постановление № 43106/10.08.2017г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.113, ал.1, вр. ал.2 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.222а от същия закон, на „Мобилтел“ЕАД, ЕИК-131468980, със седалище и адрес на управление: гр.София 1309, ул.Кукуш №1, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

 

                     2.