ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.05.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети май                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 124 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Успех 2005” ООД, редовно призован по реда и при условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

 

юк. М.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Успех 2005“ ООД против Ревизионен акт № Р-02000215010718-091-001/23.08.2016 г., издаден от гл. инспектор по приходите от ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 304/22.12.2016 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП.

 

юк. М.: Оспорваме жалбата. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Съдът независимо от обстоятелството, че както в жалбата, така и до настоящия момент от страна на жалбоподателя не са формулирани доказателствени искания счита, че с оглед разпоредбата на чл. 171, ал. 4 апк следва да укаже на жалбоподателя, че за някои обстоятелства, които са от значение за делото не сочи доказателства.

В този смисъл следва да се има предвид, че в сезиращата съда жалба жалбоподателят е оспорил констатации на приходната администрация относно фиктивни сделки с дружествата „Карнидж СВ“ еоод и „Сто 2013” еоод, като е заявено че с тези дружества са били осъществени реални доставки.

В този смисъл следва да бъде указано на жалбоподателя, че в подкрепа на така заявените от него твърдения не е ангажирал доказателства.

По изложените съображения и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Указва на жалбоподателя, че за заявените от него факти и обстоятелства, обективирани в сезиращата съда жалба не е ангажирал доказателства, поради което му предоставя възможност до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства в подкрепа на заявените факти и обстоятелства, в това число и по отношение реалността на осъществените с „Карнидж СВ“ еоод и „Сто 2013” еоод доставки.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.06.2017 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: