РЕШЕНИЕ 248

 

19.02.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на единадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:     1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ                                                    2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

 

секретар:  В.П.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  124 по описа за 2016  година.

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Кан Сепи“ ЕООД, ЕИК ***, против Решение № 1772/14.12.2015г. постановено по НАХД № 4608/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 154565-О-F164670/30.06.2015г., издадено от директор на дирекция „Обслужване” при Териториална дирекция на НАП - гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал.1 и ал. 2 от ЗКПО на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО на „Кан Сепи“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация – Териториална дирекция на НАП - гр. Бургас, не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събраните по делото доказателстваБургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на „Кан Сепи“ ЕООД против наказателно постановление № 154565-О-F164670/30.06.2015г., издадено от директор на дирекция „Обслужване” при Териториална дирекция на НАП - гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал.1 и ал. 2 от ЗКПО на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Установява се по делото, че отговорността на жалбоподателя била ангажирана за това, че в дружеството не е спазило законоустановения срок - 31.03.2015г. за подаване на декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО в ТД на НАП-Бургас за определяне на годишната облагаема печалба/загуба за финансовата 2014г. и облагане с годишен корпоративен данък, за което е съставен АУАН № F164670/29.05.2015г. Срещу АУАН са постъпили възражения в законоустановения срок.

Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт,  Районен съд – гр. Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че при издаване на АУАН и НП не са допуснати процесуални нарушения, че правилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя за нарушение по чл. 92, ал. 1 ЗКПО. Съдебният състав е констатирал, че не е налице маловажност на случая и е потвърдил НП.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В касационната жалба са изложени възражения, които тази инстанция възприема за неоснователни.

Не се спори между страните, че дружеството е данъчно задължено лице по ЗКПО, което е следвало да подаде годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2014г. в срок до 31.03.2015г. Такава декларация е входирана в ТД на НАП гр. Бургас с вх. № 024351500479255 на 27.04.2015г.

В конкретния случай, деянието извършено от санкционираното дружество осъществява състава на нарушение по чл. 261, ал. 1 от ЗКПО, с оглед на което правилно и законосъобразно е ангажирана отговорността му на соченото основание. Определеният от административнонаказващия орган размер на наложената санкция е на предвидения от законодателя минимум, като касационната инстанция намира същият за справедлив.

Предвид гореизложеното, жалбата като неоснователна следва да се отхвърли, а първоинстанционното решение – да се потвърди.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1772/14.12.2015г. постановено по НАХД № 4608/2015г. по описа на Районен съд – Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                  2.