Р Е Ш Е Н И Е  №306

 

Град Бургас, 17.02.2015г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIII-ти административен състав, на дванадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 124 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Й.Г.Й., ЕГН **********,***, против решение № 2078/23.12.2014г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4981/2014г. по описа на БРС, с което е изменено наказателно постановление № 687/28.10.2014г. на директора на РДГ – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.24, ал.1, т.4 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), на основание чл.65 от същия закон, на Й.Г.Й. е наложено административно наказание глоба в размер на 250 лева, като съдът е намалил глобата на 100 лева.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение и моли съда да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да отмени наказателно постановление № 687/28.10.2014г. на директора на РДГ – гр.Бургас или да го измени като намали размера на наложената му глоба. В съдебно заседание поддържа подадената касационна жалба.

Ответникът по касация – директорът на РДГ – гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не представя становище по касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е  неоснователна.

Наказателното постановление, предмет на обжалване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение серия ЖОО  2013г. № 029173/17.07.2014г., съставен от горски инспектор при РДГ-гр.Бургас за това, че на 17.07.2014г., на територията на ТП ДГС Бургас, в землището на с.Константиново – канала, Й.Г.Й. извършвал любителски риболов с 1 бр. въдица без да носи риболовен билет.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени и гласни доказателства по делото, че Й. е извършил деянието, описано в АУАН и в НП, с което е нарушил чл.24, ал.1, т.4 от ЗРА. Счел е, че отговорността му е правилно ангажирана на основание чл.65 от ЗРА, като е намалил размера на наложената му глоба от 250 лева на 100 лева, отчитайки обстоятелствата по чл.27, ал.2 от ЗАНН в конкретния случай.

Решението е правилно.

Касаторът не оспорва, че на посочените в АУАН и НП време и място е упражнявал любителски риболов с 1 бр. въдица, без да носи билет за любителски риболов и представи на контролните органи при поискване. Извършването на нарушението безспорно се установява и от събрания доказателствен материал по делото. Изводите на районния съд, че дадената от АНО правна квалификация на извършеното нарушение по чл.24, ал.1, т.4 от ЗРА е правилна, а деянието - съставомерно, изцяло се споделят от настоящия касационен състав. За неспазване на изискванията, предвидени в цитираната законова разпоредба, на Й.Й. е наложено съответното наказание, предвидено в санкционната разпоредба на чл.65 от ЗРА. Преценяйки, че нарушението е първо за нарушителя, възрастта и имотното му състояние, съобразно чл.27, ал.2 от ЗАНН, съдът е намалил размера на наложената му глоба до установения в закона минимум  - 100 лева, съответна на тежестта на извършеното нарушение. Не е налице законово основание и съдът не може да намалява размера на глобата под минимално предвидения в закона размер при безспорната установеност на осъществения от обективна и субективна страна състав на визираното в наказателното постановление административно нарушение, поради което искането на касатора в тази насока следва да бъде оставено без уважение.

По изложените мотиви оспореното решение следва да бъде оставено в сила, като правилно. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIII–ти административен състав,

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2078/23.12.2014г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4981/2014г. по описа на БРС.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                                  

 

                                    2./