ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,30.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесети октомври                                две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 124 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.И.К., редовно уведомена, не се явява.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.К., редовно уведомен, се явява лично.

         За двамата се явява адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 9 и лист 10 от делото.

 

За ОТВЕТНАТА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:

 

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД, редовно уведомена, не се представлява;

 

Н.Б.П., А.Б.К., К.И.К., Д.К.К., С.А.Л., Й.Д.В. редовно уведомени, не се явяват; Д.В.М., редовно уведомен, се явява лично – за всички – адв.М. с приложени по делото пълномощни, находящи на листи 48, 49, 51, 52, 54, 55 и 92 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.П.И., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба-становище от М.Ц. - процесуален представител на „НЕК” ЕАД,  в която са формулирани въпроси към експертизата представена по делото.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.М.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

З.П.И. - 57г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.М.: Посочените офертни цени на различни имоти в с.Кошарица, в кои местности се намират?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имотите, които съм изследвала са в местности в близост до имота.

 

Адв.М.: Нямаше ли имоти точно в тази местност „Разлива”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Описала съм имотите и те са в непосредствена близост до процесния имот. Една част от имотите се намират в местността „Разлива”, а други се намират в непосредствено съседство на тази местност в с.Кошарица.

 

Адв.М.: Сервитутната ивица е изчертана на картата, тя определя широчина от 30м. съгласно строителните правила, ограниченията които са предвидени, засаждане на трайни насаждения и т.н. са необходими отстояния от трасетата, по които ще преминава този далекопровод.  Отчетени ли са тези отстояния да бъдат спазени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Направена е оценка на площ попадаща в сервитутната зона.

 

Адв.М.: Това са офертни цени. Правили сте справка в Службата по вписвания за извършени реални сделки и какви са пазарните цени по тези сделки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като реалните цени на сделките са по-ниски от офертните, не съм правила справка в Службата по вписвания.

 

Адв.М.:  Коефициентът за местоположението как се  определя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Определя се от оценителя, в зависимост от местоположението на имота. Коефициентът се определя от мен, в зависимост от местоположението на имота.

 

Адв.М.: Кои методи използвате за определяне на пазарната цена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При определяне пазарната оценка на имот се използва метод на пазарния аналог, а вторият метод, който съм използвала в зависимост от това, че земята е земеделска и тя се отдава под наем е приходен метод.

 

Адв.М.: Евентуално бъдещо инвестиционно намерение, което биха могли да реализират.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм работила по метод за бъдещи инвестиционни намерения.

 

Адв.М.: Вие ли определяте по кой метод ще работите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Земята е земеделска и не е в регулация. Това е преценка на оценителя по кой метод ще работи.

 

Адв.М.: Нямам други въпроси.

Не следва да бъде приемана експертизата. Не са оценени всички  критерии за определяне на обезщетението.

Оспорвам експертизата. Моля да бъде назначена тройна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани към единичната, както и на въпроси формулирани в допълнителна  писмена молба, която ще представя в указан от съда срок.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на внесения депозит.

 

ДОПУСКА извършване на тройна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани към единичната, както и на въпроси формулирани в допълнителна писмена молба от процесуалния представител на жалбоподателите, която да се представи в 3-дневен срок, считано от днес, с препис за ответната страна.

Експертизата да се извърши от вещите лица З.И., Т.Ч. и З.А. при депозит в размер 450 лева, вносим от жалбоподателите в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да формулира задачи към тройната експертиза.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.01.2014. от 14.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведомят вещите лица след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: