ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 04.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четвърти март                                       две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 124 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.И.К., редовно уведомена, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.К., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Несебър, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Национална електрическа компания” ЕАД, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.П., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Б.К., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.И.К., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.К.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.А.Л., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.В.М., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адвокат М., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВОАКТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата от В.И.К. и Г.К.К., жалба против Решение №9/08.10.2012 г. на Комисия по чл.210 ЗУТ при Община Несебър, с което е приета експертна оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на обезщетението на имоти в землището на с. Кошарица, попадащи в границите на сервитут към обект „ВЛ 110 кV п/ст „Айтос” – п/ст „Слънчев бряг Запад”, между които и поземлен имот  39164.13.95. по Кадастралната карта на с.Кошарица, в който имот жалбоподателите притежават ид. части за собственост, съгласно приложен нотариален акт.

ДОКЛАДВА постъпило по делото от Мария Цветкова – процесуален представител на „Национална електрическа компания” ЕАД – Предприятие „Трафоелектроинвест”, становище по жалбата, с което релевира доводи и съображения относно неоснователността и немотивираността на жалбата, относно представените по делото доказателства и исканията за допускане на такива от страна на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ М.: Относно доклада Ви, освен жалбоподателите и конституираните като заинтересовани лица, има и друг съсобственик на имота – Й. Д. В.

Поддържам жалбата. Няма да сочим други доказателства, освен доказателственото искане за допускане на експертиза, което сме посочили в жалбата.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното в днешно съдебно заседание от адвокат М., че има и друго лице, което не е конституирано по делото като заинтересована страна, но е засегнато от оспореното решение на Комисията по чл. 210 в частта за процесния имот, намира, че следва да изиска по служебен ред информация от Национална база данни за постоянния му и настоящ адрес за конституирането му като заинтересована страна в производството, с предоставяне на препис от жалбата и възможност да вземе становище по направеното оспорване и доказателствените искания.

Воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА информация от Национална база данни за постоянния и настоящ адрес на лицето Й. Д. В. с ЕГН **********.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.05.2013 г. от 13:40 часа, за която дата и час конституираните по делото страни – редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: