ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 28.05.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми май                          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                               СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 124 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 11,07 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „С.Ж.КОРЕКТ” ЕООД – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява адвокат Н., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „ОУИ” Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП София/, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

         За Бургаска Окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „С.Ж.Корект“ ЕООД срещу Ревизионен акт № 1100926/30.09.2011 г. от орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № РД-10-436/29.12.2011 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП.  В предходни съдебни заседания съдът е допуснал извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която е извършена и представена в срок по делото. С молба от 10.03.2014 г. жалбоподателят е поискал разпит на четирима свидетели за посочени факти. Ответникът е подал писмено становище, че разпита на свидетелите е ненужно.

 

Съдът СНЕМА самоличност на вещото лице както следва:

С.В.А. – ** г., българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което изготвих след като от страна на жалбоподателя не ми бяха представени необходимите счетоводни справки. Оказа се, че счетоводството е ходило от една счетоводна къща в друга и едва вчера отидохме с жалбоподателя в старото счетоводство, където направиха разпечатка. Ако прецените да допълня заключението с новите представени счетоводни справки. Считам, че ще има разлика в констатациите.

 

АДВ. Н.: Аз моля да се даде тази възможност. Мога да заявя, че с тази счетоводна кантора имахме голям проблем.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че такова не е нужно, тъй като в експертизата е записано, че вещото лице е направило посещение в счетоводството на жалбоподателя.

До този момент счетоводните справки не са били представени, а делото е започнало от 2012 г., като до този момент жалбоподателят е имал предостатъчно време да организира защитата си и да представени съответните документи.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че следва да дадете възможност за допълнително заключение с оглед изложеното, че към настоящия момент представеното заключение е необосновано и неправилно. В тази насока моля да се даде възможност за изготвяне на допълнително.

АДВ. Н.: Не можем да открием свидетелите, защото това са строителни работници и пътуват из цяла България. Можем да доведем само един за следващо съдебно заседание.

 

Съдът във връзка с искането на вещото лице да извърши допълнително изследване на доказателствата, за да може да даде по-точна експертиза намери, че следва да му се даде такава възможност с оглед констатациите на правно релеванти факти по делото.

По отношение на искането на жалбоподателя за разпит на свидетели и уточнението в днешно съдебно заседание, че се отказва от разпита на трима свидетели и желае разпит на един свидетел в следващо съдебно заседание, съдът намери, че следва да уважи това негово искане и поради това намира, че следва да даде възможност за разпит на един свидетел, като УКАЗВА на жалбоподателя, че това е последната му възможност да ангажира гласни доказателства и ако е имал желание, е можел да стори това в досегашните множество проведени заседания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да бъде наложена санкция на жалбоподателя за отлагане на делото.

АДВ. Н.: По наша вина не е отлагано делото. В нито един от случаите не е отлагано по наша вина.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че не са налице основанията за налагане на санкция поради липса на вина за отлагане на производството.

 

Във връзка с искането за налагане на санкция, съдът счете, че на жалбоподателя такава не следва да бъде наложена, тъй като делото се отлага за изготвяне на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

Предвид това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице А. да представи допълнително заключение, като има предвид посочените счетоводни документи.

ДОПУСКА до разпит при условията на довеждане един свидетел за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2014 г. от 10,30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: