ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 18.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети март                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

КНАХ   дело    номер    124    по    описа    за   2010  година.

На именното повикване в  10.20 часа се явиха:

За касатора – „Сим ойл” ЕООД, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Б., с представено пълномощно от първа инстанция.

Ответникът по касационната жалба – Директор на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Б. – Поддържам касационната жалба. Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства. Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените с жалбата и до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да приеме представените с касационната жалба писмени доказателства по опис, както и тези представени до този момент, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА приложените към касационната жалба писмени доказателства по опис.

 

Поради липса на други доказателствени искания, следва да се приключи събирането на доказателствата и да се даде ход по същество.

Предвид изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

         АДВОКАТ Б. – Поддържам изложените доводи в жалбата. Искам да заостря вниманието Ви по едни довод, който не сме изложили пред Районния съд, който считахме, че е в кръга на служебните проверки, за които служебно следи съда, а именно: Наказателното постановление е издадено въз основа на акт, който ни е връчен на 30.03.2009 г., същевременно видно от наказателното постановление, то също е издадено на 30.03.2009 г. Действително в него е посочена и датата 13.05.2009 г., която според нас, е датата на изходирането му от канцеларията на наказващия орган. Това е нарушение, и според нас това е от съществените такива, което е лишило доверителят ми от правото на връчване на писмени възражения, съгласно разпоредбата на чл.44 от ЗАНН, и не може да бъде изправено във фазата на съдебен контрол. Ако съдът беше изложил поне мотиви в решението си, защо е избрал една от двете дати, а именно 13.05.2009 г., за дата на издаване на наказателното постановление, и е приел, че няма нарушаване на процесуалните правила. Поддържам изложеното в жалбата.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Безспорно е установено допуснатото от административнонаказващия орган съществено нарушение на административно производствените правила, а именно: Наказателното постановление е изготвено в деня, в който е връчен АУАН. Видно от представените по делото писмени доказателства се установи, че акта е връчена на 30.03.2009 г., на която дата е съставено и наказателното постановление. По този начин наказващият орган е нарушил правата на нарушителя, а именно: предвидения срок в чл.44, ал.1 от ЗАНН, съгласно който текст, нарушителят има право в 3-дневен срок от връчване на АУАН, да връчи своите възражения. Считам, че това нарушение е от съществените такива, което е ограничило правото на защита на нарушителя. В тази връзка ще Ви моля да отмените решението на Бургаския районен съд като неправилно и незаконосъобразно и да отмените наказателното постановление.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: