ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 30.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На тридесети март                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 124 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 15.15 часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ са редовно уведомени, като се представляват от пълномощниците си, съответно адв. за  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Зенит комерс” ЕООД и юрисконсулт Д. за ОТВЕТНИКА директор на дирекция „ОУИ” гр.Бургас.

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Х., който прави искане за конституиране като страна в производството.

 

Съдът като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл. 159, ал.1 от ДОПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.: Поддържаме жалбата. Представям и моля да приемете доказателства под опис, които касаят официалното оповестяване на  продажба на процесните имоти. Документите, които са на чужд език са представени в легализиран превод. С оглед позицията на ответната страна, ще ангажирам допълнителни доказателства.

Юрисконсулт Д.: Оспорвам изцяло жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. По отношение на представените в днешно съдебно заседание доказателства, моля да ми се даде възможност да се запозная с тях и в указан от съда срок ще представя становище.  Нямам доказателствени искания.

         Адв.: Моля да допуснете извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя „Зенит комерс” ЕООД и на доставчика „Бинониум” ООД  гр.София относно документалното оформяне на доставката,  осчетоводяването на същата при доставчика и получателя, начисляването на дължимия данък и издължаването на същия към бюджета - пряк и косвен данък.

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата подадена от лице с надлежно процесуална легитимация, поради което намирам същата процесуално допустима. Моля да приемете представените с административната преписка,  както и с жалбата, включително и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства. По отношение искането за съдебно-счетоводна експертиза, намирам същата за относима към предмета на делото, поради което се явява допустима.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези съдържащи се в изпратената ревизионна преписка, както и представените в днешно съдебно заседание от адв. писмени доказателства, съгласно приложения опис.

 

Намира искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза за основателно с оглед изясняване на правно значимите обстоятелства, поради което и на основание чл.195 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като посети на място счетоводството на жалбоподателя и това на доставчика, да отговори на поставените от адв. въпроси, същите формулирани по-горе в протокола.

Експертизата да се извърши от вещото лице К.К. при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

Дава възможност на ответната страна най-късно до следващото съдебно заседание да вземе становище по представените днес писмени доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.06.2009г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: