ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              Дата 03 септември 2009 год.                  Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 03 септември 2009 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 1249  по описа за 2009  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба подадена от ЕТ “Ада – С.Т., *** против писмо, изх. № 92-00-859/21.08.2009 год. на заместник-кмет на община Несебър, с което жалбоподателят е уведомен за издаването на Заповед № 1028/20.08.2009 год. на кмета на община Несебър, с която е определен ЕТ “Вегеа – Г. А.”, гр.Свети влас за спечелил участник в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имот, представляващ магазин за хранителни стоки с търговска площ от 10 кв.м., ведно със склад и обслужващи помещения, находящ се в поземлен имот с кад. № 27454.501.364 по кадастралната карта на с.Емона, за който е съставен АОС № 1261/15.05.2002 год. С писмото жалбоподателят е уведомен също така, че предвид определянето на нов наемател, сключеният с жалбоподателя наемен договор от 10.05.1999 год. и анекс към него от 23.08.2002 год. следва да се счита за прекратен, считано от датата на получаване на писмото, като за предаването на обекта е посочено да се извърши съставяне на приемо-предавателен протокол и предаване на ключовете в 7-дневен срок.

         Жалбоподателят счита обективираното в това писмо изявление на административния орган за индивидуален административен акт, като по същество се иска неговата отмяна, както и е направено особено искане за спиране на разпореденото изпълнение.

         Съдът, след като обсъди оспореното писмо и съдържащото се в него изявление, намира, че то не носи белезите и характеристиките на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, поради следните съображения.

         В едната си част писмото има уведомителен характер, с което жалбоподателят е известèн за издаването на Заповед № 1028/20.08.2009 год. на кмета на община Несебър, а в другата си част представлява изявление за прекратяване на наемно правоотношение с жалбоподателя  и вследствие на това – необходимост от предаването на обекта.

         Разпореждането за предаване на обекта, което по същество се оспорва от жалбоподателя, не представлява индивидуален административен акт, а представлява фактическа последица от прекратяването на едно гражданско правоотношение. В случая, между страните не е създадено административно правоотношение, а гражданско такова, което не се регулира от нормите на административното право и процес. Разпореждането за предаване на обекта е извадено от контекста на основното наемно правоотношение и неговото прекратяване, и на това разпореждане неправилно се придава самостоятелен смисъл и значение, като същото се тълкува в контекста на административно правоотношение, каквото не е налице. За прецизност на изложението следва да се посочи, че отношенията между страните биха имали административноправен характер в случай, че беше издадена заповед на административния орган по реда на чл.65, ал.1 от ЗОС против която би могло да се търси защита по реда на административното правораздаване. В случая обаче, между страните е създадено облигационно правоотношение, чиито последици от прекратяването му – разпореждане за освобождаване на наетия имот, не представлява индивидуален административен акт. След като не е налице индивидуален административен акт, липсва и правна възможност съдът да разгледа и особеното искане за спиране на разпореденото изпълнение.

         На основание горните съображения, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ “Ада – С.Т., *** против писмо, изх. № 92-00-859/21.08.2009 год. на заместник-кмет на община Несебър, като НЕДОПУСТИМА.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1249/2009 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                               СЪДИЯ:…………..