ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и пети юни                              две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1248 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „Д-Р МАДЖУРОВ“ ООД, представлявано от управителя д-р А.М. - редовно и своевременно призован, не изпраща процесуален  представител.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РЗОК  БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща за представител ст. ю.к. Е.К.,         надлежно упълномощена с представено пълномощно в дн.с.з.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 7091/25.06.2018г. е постъпила молба от адв.С.К., пълномощник на жалбоподателя, с която желае делото да се разгледа в негово отсъствие.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ К. Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

         

Делото е образувано по жалба от МБАЛ „Д-Р МАДЖУРОВ“ ООД, гр.Бургас, представлявано от управителя д-р А.М., с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, к-с Зорница, срещу бл.15, против Писмена покана изх.№ 29-02-317/02.05.2018г. на директора на РЗОК - Бургас.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ К. Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Нямам възражения по доклада. Няма да соча нови доказателства.

С горецитираната молба жалбоподателят, чрез неговия процесуален представител е поискал да бъде допуснато извършването на съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на поставените с молбата въпроси.

Съдът дава възможност на процесуалния представител на ответната страна да се запознае с цитираната молба и поставените въпроси.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ К. Нямам възражения против доказателственото искане. Искам да отбележа, че едва с жалбата до Админстративен съд град Бургас са оспорени констатациите в протокола, въз основа на който е издадена  заповедта за налагане на санкции и писмената покана. Жалбоподателят не е упражнил правото си по чл.74, ал.4 от ЗЗО да подаде писмено възражение срещу констатациите в протокола, които да бъдат  разгледани от арбитражна комисия. Жалбаподотелят не е оспорил  и заповедта за налагане на санкции, едва след влизането на която в сила се издава писмената покана.

Съдът  след като изслуша становището на процесуалния представител на ответника намира, че направеното от процесуалния представителе на жалбоподателя искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза е оснавателно с оглед изясняване предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на поставените в писмен вид въпроси от процесуалния представител  на жалбоподателя, посочени в молба с вх. № 7091/25.06.2018 г. 

Съдът ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400.00(четиристотин) лева, който следва да бъде внесен по набирателната сметка на съда в петдневен срок от съобщението до жалбоподателя.

След внасяне на депозита ще бъде определено вещото лице, което да отговори на поставените въпроси.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ К. Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.09.2018 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат редовно  уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:54 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: