ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесети януари                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1248 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Сдружение с нестопанска цел „Морски звуци“, редовно уведомен, се представлява от П.Г.– управител и   адв. С.Я. c  пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. Постъпило е писмено становище от процесуален представител на ответника с изявление че поради служебна ангажираност няма възможност да присъства. Не възразява да бъде даден ход на делото.

 

 

АДВ. Я.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило съобразно указание от закрито заседание писмо от ответната администрация заедно с доказателства приложени към него.

АДВ. Я.: Да се приемат доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от процесуалния представител на ответника с писмо вх.№ 384/11.01.2018 г. /лист 431-482 от делото/.

За изясняване на фактите по делото съдът счита, че следва да извърши допълнителни процесуални действия като разпита управителя на сдружението- жалбоподател по реда на чл. 176 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛЯ Г.: На какъв плавателен съд бе монтирана системата за мониторинг?

УПРАВИТЕЛЯТ Г.:  Куик силвър арвор (Quicksilver Arvor).

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛЯ Г.:  Каква е персоналната радиолокация?

УПРАВИТЕЛЯТ Г.:  До 12 мили е навътре в морето.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛЯ Г.: Кой извърши монтирането на тази система?

УПРАВИТЕЛЯТ Г.:  Монтажът беше извършен от фирмата-доставчик на системата за мониторинг.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛЯ Г.: Имате ли доказателства за монтажа на тази система- протокол, други съпътстващи документи?

УПРАВИТЕЛЯТ Г.:  Имам протокол за 168 часово изпитване на цялата техника, която включва системата за мониторинг и самия плавателен съд.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛЯ Г.: От момента, когато започна експлоатацията на съда и системата, системата показвала ли е някакви дефекти? Налагало ли се е ремонт на системата?

УПРАВИТЕЛЯТ Г.:  Не.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛЯ Г.: Прочетох проектното предложение на сдружението. Сключихте ли договор с фондацията? Както е посочено в проектното предложение.

УПРАВИТЕЛЯТ Г.:  Да.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛЯ Г.: Когато се извършва съответната експедиция като част от проекта, представител на сдружението намира ли се на борда на плавателния съд или само представители на фондацията?

УПРАВИТЕЛЯТ Г.: Намират се представители и на фондацията, и на сдружението.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛЯ Г.: Как протича една такава експедиция? Какво се  прави по време на нея?

УПРАВИТЕЛЯТ Г.:  Издава се рейсова заповед от управителя на сдружението, в която е описан часът на тръгване и маршрута. В указания час катерът излиза от пристанището и тръгва по маршрута, като системата за мониторинг е напълно автоматична и не се изисква някаква допълнителна намеса от персонала или екипажа.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛЯ Г.: В момента къде се намира плавателния съд?

УПРАВИТЕЛЯТ Г.:  На пристанище „Марина Диневи”.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛЯ Г.: При съответните излизания за експедиция, уведомявали ли сте морската подвижна служба или Пилотска станция Бургас?

УПРАВИТЕЛЯТ Г.: Всеки пък, когато корабът напуска пристанището на домуване, се съобщава по радиото  на гранична служба, че корабът напуска пристанището и с какъв маршрут е - в случая на Гранична полиция - Несебър звъним.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛЯ Г.: Кажете ми наименованието на плавателния съд и неговия номер ?

УПРАВИТЕЛЯТ Г.:  Катер „***”.

 

Съдът счита, че следва да събере допълнителни доказателства относно движението на плавателния съд, на който е била монтирана автоматизираната система за изследване на водите.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Регионална дирекция Гранична полиция Бургас в 3-дневен срок от получаване на съобщението да представи справка за движението на плавателен съд с № ***за периода 11.8.2014 г.-31.5.2016 г.- напускане на пристанището в което се намира съответния съд, час и дата, както и час и дата на неговото завръщане обратно.

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 20.02.2018 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение до третото неучастващо лице.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: