ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 13.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети март                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1248 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Сдружение с нестопанска цел „Морски звуци“, редовно уведомен, се представлява от председателя на УС П.Г.и   адв. С.Я. c  пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“, редовно уведомен, не се представлява.

 

Вещото лице инж. Щ.В.П. се явява.

 

 

АДВ. Я.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение /02.03.2018г./ по съдебно-техническата експертиза на вещото лице П..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Щ.В.П. – 50 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. Я.: Тъй като сте отбелязали в заключението си данни от август 2015 г., каква е причината да няма? Наясно ли сте, изяснихте ли си в процеса на изработка на заключението, да няма такива данни на SD-картата, тъй като е технически възможно да се качва директно на сървър информацията? Защо няма от предходните месеци данни на SD-картата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Първоначално данните са се качвали директно през интернет и през модем на сървъра. Модемът се е намирал на плавателния съд, поради непрекъснатите проблеми с интернет връзката, тъй като се отдалечи от брега, се е преминало към втори начин, а именно запис на SD-карта, и след това предаване на тези данни към сървъра, поради това първоначално няма данни на SD-картата.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Възможно ли е датите на съставяне на файловете, които се намират на картата, да бъдат манипулирани? Т.е. да бъдат реално други данни, а не тези които Вие сте установили?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Теоретично по принцип е възможно, тъй като тази дата се взема от системната дата на компютъра. Но тази манипулация трябва да е извършвана всекидневно и то в деня, в който се записват данните, т.е. не може да стане сега в последствие, трябвало е още тогава, когато се съставя файлът, данните да бъдат манипулирани. Това трябва да е всеки ден. Трябва да е подготвена целенасочена измама.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че вещото лице е извършило работа, която надхвърля първоначално предвидената и затова му е определено първоначално възнаграждение в размер на 150 лева. Съдът счита, че заключението е обосновано, логически издържано, обяснимо с проследими изводи. Затова съдът счита, че следва да определи допълнително възнаграждение на вещото лице инж. П..

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице П..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (150 лева).

(изд. РКО 13.03.2018 г., сума 150 лева)

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да внесе по сметка на Административен съд  Бургас - за вещи лица, допълнително възнаграждение на вещото лице в размер на 100 лева.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на вмененото задължение, съдът ще се произнесе с изричен съдебен акт в тази насока.

 

АДВ. Я.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. Я.: Поддържам изявлението, което направих в съдебното заседание на 05.12.2017 г. и искам да добавя на кратко следното: представям съдебно решение на ВАС от 04.12.2017 г., което е за сходен случай и в което се съдържат допълнителни мотиви в подкрепа на аргументите ни. Съдът се е позовал на липсата на отделен административен акт, липсата на решение в писмена форма, съдържащи фактически и правни основания за наложената финансова корекция. Счита, че съдът не може да замести административния орган при формулиране на волята му относно постановяване на конкретно властническо изявления. Неизползването на придобитите въз основа на одобрен проект активи по предназначение при неизпълнение, само по себе си не е достатъчно основание. Не е изцяло описано в какво се състои отклонението от проекта. Не се е позовал конкретно на Наредбата № 15. Тук е цитирана Наредба № 7 в решението. Не е цитиран чл. 61. Със съдебно-техническата експертиза се установи, че актът е незаконосъобразен, тъй като е изпълняван плана на сдружението и са постигнати целите на проекта.

 Моля да бъдат присъдени разноски.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: