ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1248 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Сдружение с нестопанска цел „Морски звуци“, редовно уведомен, се представлява от П.Г.– управител и   адв. С. Я. c  пълномощно на лист 158 по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Изпълнителен директор на „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“, редовно уведомен, не се явява представител.

 

АДВ. Я.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.Я.: Ще представите ли превод на документите, които бяха представени на чужд език в предходното съдебно заседание?

АДВ. Я.: Преставям доказателства по опис, в т. ч. и преведения документ. Доказателствата са в значителен обем. Обяснявам по приложените доказателства: освен преведения електронен документ, представям 2 броя доклади-становища за проекта, единият от Института по рибни ресурси, другият - от Института по океанология относно приноса на проекта.

В представените в предходното съдебно заседание доказателства, представих електронен документ, който определихте като списък на експедициите, но всеки ред от този списък представлява линк към информация, събрана по време на експедицията. В настоящия комплект представям цялата база данни, съдържаща информация от всички проведени експедиции по време на изпълнение на проекта.

Също представям и обявата за набиране за заемане на 4 работни места, публикувана на сайта на сдружението, във връзка с твърдението за нередност, че не се изпълняват целите на проекта, като една от насоките е неоткриване на 4 работни места. Сега ги представяме, тъй като с връчване на атакувания от нас административен акт, нито преди това, нито по време на връчването му, е представен доклада за нередности, и се запознахме с констатациите в него едва в настоящия процес.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от адв. Я. в днешното съдебно заседание, съгласно описа на приложените документи – т.1-5.

АДВ. Я.: Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ. Я.: Считам, че в хода на съдебното дирене безспорно се доказа, че атакувания административен акт – писмо-покана за възстановяване на средства, съгласно текста на писмото, е нищожен. Моля да прогласите неговата нищожност поради неспазване на административно-производствените правила. Нарушени са както общите такива съгласно АПК, така и предвидените в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и в Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз. Актът, който атакуваме, освен писмото-покана и регистрирането на нередност, не установява наличие на нередност, а е становище на компетентния орган по повод получен сигнал за нередност. Съобразно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от Наредбата, засегнатите лица следва да получат препис от този акт. Едва след получаване на становището на засегнатите лица ръководителят на съответния орган предприема необходимите корективни действия. С влизане в сила на ЗУСЕСИФ,  би следвало да бъдат съблюдавани неговите правила, като според чл. 73, ал.2 преди издаване на решението си, управляващият орган трябва да осигури възможност бенефициентът да представи в разумен срок не по-малък от 2 седмици, своето възражение относно основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Писмото за налагане на финансови корекции и решението на управляващия орган за регистриране на нередност е с разлика от 4 дни. Освен това са изпратени с едно и също придружително писмо до доверителя ми. Фактически считам, че се е стигнало до лишаване от възможност на жалбоподателя да вземе участие в процедурата по налагане на финансови корекции. Не са събирани допълнителните доказателства. Директно се е стигнало до налагане на финансови корекция и до решение за регистриране на нередност. Независимо от това, двата административни акта са напълно немотивирани. В тях липсват каквито и да било фактически констатации и правни изводи. Налице е единствено твърдение,че проектът не изпълнява целите си, и придобитите активи се ползват не по предназначение. Независимо от това бих искала да се спра и по същество- незаконосъобразността на административните актове. Считам, че се доказа че проектът изпълнява целите си, тъй като двете констатирани нередности, а именно - неоткриване на 4 работни места и незапознаване на компетентните органи с резултатите от проведените експедиции не отговарят на действителността. Работните места са открити,  като две от тях са заети по граждански договор. А фактът, че другите 2 са били незаети – това е поради липсата на интерес от търсещите работа.

По отношение на запознаването на компетентните органи с натрупаната база данни считам, че са представени достатъчно доказателства в писмен вид. Самият факт, че са налице доклади, становище, регистриране в евросайт за база данни, самото популяризиране на сайта, са достатъчни доказателства в тази насока.

По отношение на регистриране на нередност относно ползване придобитите активи не по предназначение - за да твърди това в доклада си, комисията счита за достатъчно, че е имало 3 експедиции, при които плавателното средство е излязло извън акваторията на Бургаския залив. На фона на общата бройка експедиции излизането на 3 пъти от акваторията е незначително. Още повече налице е нова методика за определяне размера на финансовите корекции по проекти, финансирани от оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, която отмети предходната такава. Тя е в изпълнение във връзка с чл. 156 от регламент ЕО № 1198/2006 г. и като такава несъмнено представлява нормативен акт, който считам, че в случая че е най-благоприятния за доверителя ми, тъй като в Приложение № 1 в тази методика е предвидено, че бенефициентът може да бъде санкциониран с финансова корекция при неизползване на придобитите въз основа на финансирания проект активи, само в случай, че времетраенето на неизпълнението е над 12 месеца. Трите експедиции могат да бъдат извършени най-много в рамките на 3 дни, което само по себе си означава,че финансова корекция за неизползване на финансовите активи по предназначение не би следвало да бъде налагано. С оглед гореизложеното, моля да отмените административните актове като нищожни, респ. незаконосъобразни.

Моля да присъдите в полза на доверителя ми извършените в настоящото съдопроизводство съдебно-деловодни разноски.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: