ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 03.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На трети октомври                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1248 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сдружение с нестопанска цел „Морски звуци“, редовно призован, се представлява от Г.c  пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч.c  пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от СНЦ „МОРСКИ ЗВУЦИ“ срещу писмо-покана за доброволно възстановяване на получена възмездна фининансова помощ с изх.№ 6300-8454/24.04.2017 г. на изпълнителния директор на ИАРА.

 

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: За протокола и за отстраняване на евентуални противоречия в твърденията Ви по делото поддържате ли оспорването на решението на изпълнителния директор на ИАРА, с който е регистрирана нередност?

АДВ. Я.: Обжалваме това решение, защото е свързано с констатирането на нередност, в следствие на която се иска възстановяване на сумата 95596,81 лева. Решението е следствие на констатиране на тази нередност.  Поддържам жалбата. Представям писмени доказателства, които моля да допуснете. Доколкото както в жалбата сме уточнили, че голяма част от доказателствата на сдружението не е налична, тъй като е иззета от Софийска градска прокуратура. Направили сме искане да се изиска служебно част от преписката. Предоставям на съда да прецени дали да събере това доказателство. Във връзка с аргументите ни по същество,  представям препис на електронни документи - разпечатка от сайта на СНЦ „МОРСКИ ЗВУЦИ“, където са качени всички експедиции, извършени от 2015 г. до сега, от които може да се направи извод, че проектът изпълнява целите. Освен това представям и моля да допуснете разпечатка от международен портал на морските организации, чийто партньор е Институтът по океанология откъм българска страна, който единствен може да представя български организации в този международен портал и е одобрил „МОРСКИ ЗВУЦИ“.  След като провери данните, представени от него, ги изпаща в този портал за публикуване. Моля, ако съдът прецени, че се нуждае от тези доказателства, моля да допусне съответната експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЧАКЪРОВА: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложената административна преписка. Няма да соча нови доказателства. По отношение на доказателственото искане за изискване на документи от Софийска градска прокуратура - също предоставям на съда. Не възразявам да бъде приет преписа от сайта на сдружението. За другия препис – моля да бъде преведен.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ПРИЕМА доказателствата, представени от жалбоподателя с жалбата /л.6 и л.7 от делото: споразумение с Института по океанология – Варна, писма с обратни разписки с цел запознаване на институциите с проекта, искане до СГП за предоставяне на документи и искане до съда за предоставяне на документи/.

ПРИЕМА представеното писмено извлечение от интернет- страницата на жалбоподателя, съдържащо данни от 2015 г., 2016 г. и 2017 г., указващо – „експедиция”, дата и „ таблица данни” с дата, съвпадаща сдатата, посочена на извършване на експедицията.

По отношение на документа, представен на чужд език – съдът констатира, че той не съответства на езика на процеса, така както е указано в ГПК и АПК. Към настоящия момент този документ не може да служи като доказателство.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Желаете ли да се ползвате от този документ?

АДВ. Я.: Желаем да се ползваме от документа.

 

По отношение на искането по т.ІІ в доказателствените искания, формулирани в жалбата /лист 6/ съдът счита, че в този вид то няма как да бъде уважено. Мотивите на съда са, че искането е формулирано в твърде общ вид и от него не може да бъде извлечена връзката на документите, намиращи се в досъдебното производство и твърденията на жалбоподателя. Едва при конкретизиране на документите, които жалбоподателят желае да бъдат изискани служебно от цитираното досъдебно производство, съдът би бил в състояние да се произнесе по основателността на искането.

Отделно от изложеното съдът на основание  чл. 9, ал.2 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че върху него е възложена доказателствената тежест по опровергаване на констатациите на ответника в административното производство, послужили като основания за претендиране на сумата от сдружението. В оспорената покана ответникът в производството е приел, че не са изпълнени условията, при които е отпуснато безвъзмездното финансиране на жалбоподателя. Опровергаването на тези отрицателни факти е в доказателствена тежест за жалбоподателя.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в срок до следващото съдебно заседание да представи надлежен превод на документа, представен на чужд език в днешното съдебно заседание.

ОТХВЪРЛЯ искането по т.ІІ от доказателствените искания, формулирани след петитума на жалбата.

УКАЗВА на жалбоподателя, че върху него е възложена доказателствената тежест по опровергаване на отрицателните факти, установени от ответника с обжалваната покана, които са фактическите основания за претендиране на сумата, посочена в поканата.

 

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 05.12.2017 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: