ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.07.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1247 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

За Жалбоподателя Март Медия“ ЕООД, редовно призован, се явява адв. Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на Областно пътно управление - Бургас, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

адв. Г.: Да се даде ход на делото.

 

ЮК. М.: Да не се дава ход на делото. Така формулирана жалбата има известна неяснота относно административния акт, който се обжалва и считам, че всички административни актове, срещу които е насочена не представляват ИАА по смисъла на закона и не подлежат на обжалване.

 

Реплика на адв. Г.: Току що установихме, че всъщност цитираните писма на инж. С.Г. със съответните номера са цитирани в основното писмо с изх. № 93-01-2810/12.04.2018 г. 

 

Съдът с оглед изявлението на страните счита, че ход на делото не следва да бъде даден в днешно съдебно заседание по следните съображения:

С оглед формулираното в жалбата искане по делото е бил конституиран като ответник директор на Областно пътно управление – Бургас. От анализа на изпратената административна преписка се установява, че по същество с жалбата се оспорва отказ за издаване на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения, който отказ е формиран от друг административен орган, а именно – Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – София /УС на АПИ-София/. С оглед на това УС на АПИ-София следва да бъде конституиран като ответник, а неправилно конституирания такъв директор на ОПУ-Бургас следва да бъде заличен. От друга страна видно от приложените към административната преписка писмени доказателства се установява, че ответникът УС на АПИ-София е обективирал отказа си при проведени заседания, протоколите от които липсват по административната преписка. В този смисъл съдът счита за нужно да укаже на новоконституирания ответник задължението му да представи пълната административна преписка, в това число и протоколът, в който оспореният отказ е обективиран, както и всички други относими към този отказ писмени доказателства.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

не дава ход на делото.

конституира, на основание чл. 154 апк, като ответник в процеса Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – София.

заличава като ответник директора на опу-бургас.

задължава новоконституирания ответник УС на АПИ-София в 7-дневен срок, считано от днес, да представи пълната административна преписка, в това число и протоколът, в който оспореният отказ е обективиран, както и всички други относими към този отказ писмени доказателства.

дава възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да депозира молба-уточнение, в която да уточни петитума на жалбата, както и да уточни точно оспорения административен акт.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.09.2018 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: