О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  991

 

гр. Бургас, 12 юни  2014 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на дванадесети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1247 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от „ШАТО” ООД, гр. Приморско, представлявано от И.П.Р. против Заповед № РД-407/08.05.2014 г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София.

Със заповедта е наложена финансова корекция в размер на 265 191,73лв. по проект с наименование „ Модернизация и разширяване на ферми за отглеждане на черна култивирана черноморска мида”, с бенефициент „ШАТО” ООД, по договор № 49/ 20.01.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Според доказателствата по делото, въз основа на договора жалбоподателят е получил безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. При извършване на проверка за изпълнение на клаузите по договора, една от страните е констатирала неизпълнение, изразяващо се в завишаване над пазарните на цени за покупка на активи. Поради това,  пак въз основа на клаузите на договора е наложила финансова корекция.

Очевидно е, че отношенията между страните са уредени на базата на сключен между тях договор, а финансовата корекция, която се налага с оспорената заповед по същество представлява действие на една от тях, извършено по повод клаузите на този договор и твърдението на тази страна, за неизпълнение на конкретна клауза.

Затова, макар че оспореният акт е озаглавен „заповед”, той няма качеството на индивидуален административен акт. В този случай неговият издател е действал не като административен орган, а като равнопоставена страна в рамките на възникнали облигационни отношения.

Поради това и на основание чл. 160 и чл. 159, т. 1 от АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от „ШАТО” ООД, гр. Приморско, представлявано от И.П.Р. против Заповед № РД-407/08.05.2014 г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1247/2014 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, а за останалите от датата на съобщението.

 

 

                                               СЪДИЯ: