ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1245 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:38 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ф.И.К. - редовно призован, явява се лично.

          За ответника по оспорване – началник отдел „СДВРП“ при ГД „Изпълнение на наказанията“ гр. София  - редовно призован, се явява Н.С. - инспектор в сектор „Режимна дейност” в Затвора Бургас, с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Делото е образувано по повод жалба на Ф.И.К. против Заповед № Л-1618/4 от 30.03.2017 г. на началник отдел „СДВРП“ при ГД „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с която е наредено лишеният от свобода жалбоподател да бъде преведен в затвора гр. Пазарджик за доизтърпяване на наложеното наказание.

 

Съдът докладва, че по делото в изпълнение на разпореждане на съда с молба вх. № 6195/16.06.2017 г. от ответника са постъпили доказателства по опис.

 

Жалбоподателят: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете Удостоверение за настоящ и постоянен адрес, Удостоверение за раждане, Удостоверение за постоянен и настоящ адрес на родителите ми, като смятам, че имат отношение към спора. Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

 

Инспектор С.: Моля да бъде потвърдена заповедта на гл. директор. Представените в днешно съдебно заседание доказателства моля да не бъдат приемани, тъй като не са били известни на органа, издал заповедта, към момента на издаването й. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът с оглед изразеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

По отношение на представените в днешно съдебно заседание документи съдът намира същите за процесуално допустими и относими към предмета на спора. Относно възражението на процесуалния представител на ответника, че тези документи не са били известни на административния орган, поради което не следва да бъдат приемани съдът намира така формулираното възражение за неоснователно. Задължение на административния орган е преди произнасяне с административен акт да установи изцяло фактическата обстановка, в това число да събере всички относими към предмета на спора писмени и гласни доказателства. В този смисъл задължение на административния орган е било в хода на развиващото се пред него административно производство да изиска всички документи, които са безспорно от значение за решаването на въпроса.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от жалбоподателя в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приключва събирането на доказателствата.

Дава ход на делото по същество:

 

Жалбоподателят: Моля да бъде оставен в ЗО - Житарово и да не бъда преместван. Смятам, че заповедта е неправилна и искам да бъде отменена.

 

Инспектор С.: Моля да потвърдите процесната заповед съгласно разпореждането на чл. 58 от ЗИНЗС, гласящ „Осъдените се разпределят в местата за лишаване от свобода по ред, определен от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията съобразно възможността да изтърпяват наказанието най-близо до постоянния си адрес“.

При издаване на заповедта жалбоподателят е бил с постоянен адрес гр.Пазарджик.  Поддържам заповед № Л-919 от 08.03.2017 г. на главния директор. Ф.И.К. следва да търпи наказанието си в ЗО от открит тип в затвора гр. Пазарджик. С оглед на това моля да потвърдите процесната заповед.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: