ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

  2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Г.М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Станимир Христов

КНАХ   дело    номер   1245  по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  10:16 часа се явиха:

Касаторът, той и ответник по касация– Главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Касаторът, той и ответник по касация – „Сириус 49” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор М..

        

         Становище по хода на делото:

ПРОКУРОР М. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки по хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпилите две касационни жалби съответно от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” към ДАМТН и от „Сириус 49” ЕООД, както и постъпилия отговор от „Сириус 49” ЕООД на касационната жалба на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” към ДАМТН, в което изразява становище по съществото на спора.

 

         Становище по касационната жалба и доказателствени искания:

 

 

ПРОКУРОР М. – Считам, че касационните жалби за процесуално допустими за разглеждане. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените до момента писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОР М. – Уважаеми касационни магистрати, моля да постановите решение, с което да потвърдите първоинстанционното решение и процесното наказателно постановление.

Предявени са две касационни жалби. Считам че касационната жалба на „Сириус 49” ООД е неоснователна, както за датата на нарушение, така и досежно неправилното ангажиране на административно наказателната отговорност на „Сириус 49” ООД.

Касационната жалба подадена от Главния директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” считам за основателна. Основателни са доводите на касатора относно обективната административнонаказателна отговорност на юридическото лице и неправилното позоваване на съда на облекчаващи вината обстоятелства. Първоинстанционния съд  не е преценил правилно тежестта на нарушенията във връзка със специалния характер на експлоатацията на съоръженията с повишена опасност, поради което неправилно намален размера на наложените наказания, които са били определени в наказателното постановление в малко над минималния размер предвиден в Закона за техническите изисквания на продуктите.

Моля да отмените първоинстанционното решение и да решите делото по същество, като потвърдите наказателното постановление.

 

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: