ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 22.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори октомври            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1245 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Загора Инвест” ООД-редовно уведомен, се явява адв. Д. - представя пълномощно.

         За ответника – Директор на РИОСВ Бургас - редовно уведомен, се явява юк. К. - представя пълномощно.

 

         По хода на делото:

 

         Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

         Юк. К.: Да се даде ход на делото.

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Загора Инвест” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 117 Б, представлявано от И.С.С. против Решение № 5056/26.05.2014г. на Директора на РИОСВ Бургас, с което е спряно производството по издаване на индивидуален административен акт по реда на  Глава Шеста от ЗООС /ОВОС или ЕО/ и Глава Втора, Раздел Пети от Закона за биологичното разнообразие /оценка за съвместимост/ за инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПРЗ за изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор № 48619.2.881, местност „Диньов гьол”, землището на гр. Царево, Община Царево, до приключване на процедурата по изменение на ОУП на цялата територия на Община Царево и приключване на процедурата по екологична оценка с окончателни, влезли в сила актове по специални закони.

 

         Адв. Д.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата. Представям Заповед № РД-02- 15-17 от 07.02.2014 г., с която Министърът на регионалното развитие спира прилагането на ОУП на Община Царево; Заповед № РД-113/11.02.2014г., с която Министерството на околната среда и водите спира реализацията на ОУП на Община Царево; Заповед № РД-844/08.11.2013г. на Министерството на околната среда и водите за упълномощаване на директора на Дирекция „Превантивна дейност” да изпълнява определени задължения на директора на РИОСВ-Бургас, както и указания на Министерството на околната среда и водите до Директора на РИОСВ-Бургас как да се процедира след спирането на ОУП.

 

         Адв. Д.: Да се приемат доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства: Заповед № РД-02-15-17 от 07.02.2014 г., с която Министърът на регионалното развитие спира прилагането на ОУП на Община Царево; Заповед № РД-113/11.02.2014г., с която Министерство на околната среда и водите спира реализацията на ОУП на Община Царево; Заповед № РД-844/08.11.2013г. на Министерството на околната среда и водите за упълномощаване на директора на Дирекция „Превантивна дейност” да изпълнява определени задължения на директора на РИОСВ-Бургас, както и указания на Министерството на околната среда и водите до Директора на РИОСВ-Бургас как да се процедира след спирането на ОУП.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. Д.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да отмените обжалваното Решение № 5056/26.05.2014г. на Директора на РИОСВ-Бургас, тъй като считам, че не са налице основанията визирани в чл.54, ал. 1, т.4 от АПК за спиране на индивидуален административен акт по реда на Глава Шеста от ЗООС /ОВОС или ЕО/ и Глава Втора, Раздел Пети от Закона за биологичното разнообразие /оценка за съвместимост/ за инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПРЗ за изграждане на вилни сгради в процесния ПИ, тъй като не е в пряка зависимост с административния акт, а именно становище на РИОСВ-Бургас за извършване на ОВОС или екологична оценка за инвестиционното намерение на доверителя ми. Съобразно мотивите на решението, проверките са извършени  и е установено, че в имота на доверителя ми няма плажни ивици и дюни. Решенето за спиране на производството е незаконосъобразно и моля да го отмените. Моля за присъждане на деловодните разноски.

 

         Юк. К.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да потвърдите решението на директора на РИОСВ-Бургас като правилно и законосъобразно. Изпълнили сме всички процедурни изисквания. Приемането на ОУП на гр. Царево е съгласно чл.19 от ЗУТ и следва да има екологична оценка. Решението е взето след като са събрани и обсъдени всичко документи представени в хода на административното производство от жалбоподателя и съобразени със законодателството и указанията от МОСВ. Инвеститорът не е представил ПУП, приет преди 07.02.2014г. и с оглед това сме преценили да спрем реализацията на инвестиционното предложение.

         Представям писмени бележки.

 

         Адв. Д.: Необходимото условие да бъде одобрен ПУП е становището на РИОСВ-Бургас. Моля да ми дадете срок да представя писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Съдът предоставя петдневен срок за представяне на писмени бележки от жалбоподателя.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: