Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1451                    от 19.07.2018г.    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, втори състав, на седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

при секретаря Б. Ч. като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1244 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по повод Заповед № РД-09-22/17.05.2018 год. на Областен управител на област Бургас, с която е оспорено приетото по т. 11 от дневния ред на заседание на Общински съвет Средец и отразено в Протокол № 32/25.04.2018 год. Решение № 564. Иска се от съда да отмени оспорения акт като незаконосъобразен, приет в нарушение на материалния закон. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител юрисконсулт Антоанета Иванова поддържа мотивите, изложени в горепосочената заповед на Областен управител на област Бургас.

Ответната страна Общински съвет Средец не се представлява в съдебно заседание, не ангажира доказателства, различни от административната преписка и не изразява становище по оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна следното:

Сезирането е реализирано от оспорващия административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледано по същество, оспорването е основателно по следните съображения:

Със Заявление вх. № 12-00-178/11.04.2018 год. С.К.П.– Председател на УС на Общински спортен клуб по борба „Странджа-2001“ гр. Средец е сезирал Кмета на Община Средец с искане за удължаване срока на договор за безвъзмездно право на ползване с още 10 години по отношение на недвижим имот частна общинска собственост, представляващо помещение с площ от 378 кв.м. (бивша столова), находящо се на първи етаж в сграда на ул. „Лиляна Димитрова“ № 1. Заявено е, че въпросното помещение е било предоставено на спортния клуб за безвъзмездно право на ползване със срок от 10 години, който изтича. С оглед на това е формулирано искане за удължаване на срока на договора.

По повод така депозираното заявление, с докладна записка вх. № 98-00-80/16.04.2018 год., Кмета на Община Средец е сезирал Общински съвет Средец относно учредяване право на безвъзмездно управление върху имот частна общинска собственост за нуждите на Общински спортен клуб по борба „Странджа-2001“ гр. Средец. В докладната записка е посочено, че за осъществяване на своята дейност, от създаването си през 2002 год. до момента, Общински спортен клуб по борба „Странджа-2001“ гр. Средец ползва общински имот – спортна зала със застроена площ от 378 кв.м., изградена в УПИ ХVІІ, кв. 47 по плана на гр. Средец, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 75/02.02.1998 год. В докладната записка, Кмета на Община Средец е посочил постъпилото заявление от Председателя на спортния клуб, поради което и на основание чл. 12 от ЗОС и чл. 13, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост е предложил на Общински съвет Средец да вземе следните решения: „1. Предоставя право на безвъзмездно управление на Общински спортен клуб по борба „Странджа-2001“ гр. Средец, представлявано от С.К.П.– Председател, имот частна общинска собственост, а именно: помещение (бивша столова-кухня) със застроена площ от 378 кв.м., находящо се на първия етаж от триетажна масивна сграда (бивш битов комбинат) с административен адрес ул. „Лиляна Димитрова“ № 1, изградена в УПИ ХVІІ, кв. 47 по плана на гр. Средец, целия с площ 1 313 кв.м. при граници на сградата: изток – външен зид; запад – външен зид; север – общинско помещение; юг – външен зид и при граници на УПИ: изток – УПИ V и VІ; запад – улица; север УПИ ІV и юг – УПИ ХVІ, с Акт за ЧОС № 75/02.02.1998 год.; 2. Упълномощава Кмета на Община Средец да сключи договор за безвъзмездно право на управление за срок от 10 (десет) години“. Към докладната записка са приложени заявлението на Председателя на спортния клуб и АЧОС.

Така изготвената докладна записка е била внесена за разглеждане по т. 11 на заседание на Общински съвет Средец, проведено на 25.04.2018 год., резултатите от което са обективирани в Протокол № 32. По така внесената докладна записка не са били изразени мнения, като на проведеното гласуване с 13 гласа „за“, „против“ – няма и „въздържал се“ – няма при 13 присъстващи от общо 17 общински съветници е прието Решение № 564/25.04.2018 год. със следния текст: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 от ЗОС и чл. 13, ал. 2 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет Средец решени: „1. Предоставя право на безвъзмездно управление на Общински спортен клуб по борба „Странджа-2001“ гр. Средец, представлявано от С.К.П.– Председател, имот частна общинска собственост, а именно: помещение (бивша столова-кухня) със застроена площ от 378 кв.м., находящо се на първия етаж от триетажна масивна сграда (бивш битов комбинат) с административен адрес ул. „Лиляна Димитрова“ № 1, изградена в УПИ ХVІІ, кв. 47 по плана на гр. Средец, целия с площ 1 313 кв.м. при граници на сградата: изток – външен зид; запад – външен зид; север – общинско помещение; юг – външен зид и при граници на УПИ: изток – УПИ V и VІ; запад – улица; север УПИ ІV и юг – УПИ ХVІ, с Акт за ЧОС № 75/02.02.1998 год.; 2. Упълномощава Кмета на Община Средец да сключи договор за безвъзмездно право на управление за срок от 10 (десет) години“.

В сезиращата съда заповед, Областния управител на област Бургас е оспорил така приетото решение на Общински съвет Средец. В мотивите на заповедта е развита тезата, че решението е прието на основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС, която норма указва, че имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури. В случая, Общински спортен клуб по борба „Странджа-2001“ гр. Средец е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, не е на бюджетна издръжка, поради което указания в чл. 12, ал. 3 от ЗОС ред е неприложим. За пълнота е посочено, че в случая е била налице възможността за предоставяне на имота по реда и при условията на чл. 14, ал. 6 или чл. 39, ал. 4 от ЗОС, но не и по чл. 12, ал. 3 от ЗОС.

В пределите на проверката за законосъобразност, очертани с разпоредбата на чл. 146 от АПК настоящият състав приема, че оспорения акт е произнесен от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила за неговото издаване,  но в противоречие с приложимите материалноправните разпоредби.

Видно от събраните по делото доказателства, безспорно се установява, че към момента на вземане на решението, Общински спортен клуб по борба „Странджа-2001“ гр. Средец е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, вписано под Рег.№ 20160516017 в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. В този смисъл, спортния клуб не е юридическо лице на бюджетна издръжка, нито териториална структура на такова, поради което, регламентирания в чл. 12, ал. 3 от ЗОС ред за предоставяне за безвъзмездно управление е неприложим.

Горния извод не се променя и от обстоятелството, че Община Средец подпомага финансово Общински спортен клуб по борба „Странджа-2001“ гр. Средец по реда и при условията на Наредба № 4 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Средец (Наредба № 4). Финансовото подпомагане по Наредба № 4 не придава качеството „юридическо лице на бюджетна издръжка“ по смисъла на чл. 12, ал. 3 от ЗОС.

При така описаните съображения оспорването е основателно и следва да се уважи, а оспореното решение на общинския съвет, като неправилно и незаконосъобразно да се отмени.

Мотивиран от изложеното, на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Бургаският административен съд, втори състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 564, прието от Общински съвет Средец, обективирано в Протокол № 32/25.04.2018 год. в частта по т. 11.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: