ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 05.12.                                                                              град  Б.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На пети декември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1244 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Ж.Д., редовно уведомен, се явява лично. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява адв. А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Л.С.И., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        М.Н.К., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        И.Н.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на И.Ж.Д. срещу заповед Жалба срещу Заповед № РД-16-280/27.05.2004г. на кмета на Община Поморие за одобряване изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV-38, VІ-37 и VІІ-31 в кв.6 по плана на с.Лъка.

В предходното съдебно заседание на 03.10.2014г. съдът допусна извършването на съдебно-графологическа експертиза по искане на жалбоподателя след внасяне на депозит от 150лв. Определеният депозит не беше внесен от жалбоподателя, поради което експертизата не беше извършена.

С молба от 09.10.2014г. ответникът представи удостоверение за постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя.

На 03.12.2014г. жалбоподателят представи писмо по делото с приложени към него писмени доказателства. В писмото са направени правни твърдения по съществото на спора, включително и че не е необходимо извършването на съдебно-графологическа експертиза.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Относно графологическата експертиза моето мнение е, че същата се изисква когато два подписа са приблизително еднакви, имат различия в големина на букви, наклони и т.н. Не намирам за необходимо да внасям 150 лв. за експертиза, предвид факта, че жена ми е 100 % инвалид, а аз да давам плащам експертиза, когато това нещо е видно.

Представил съм с молбата писмени доказателства, които моля да се приемат. Други доказателства няма да соча.

АДВ. А.: По отношение на представените писмени доказателства с молбата, същите са повторение на част от писмените доказателства приложени по настоящото дело и предоставям на съда по приемането им. Възражението на жалбоподателя относно това доколко се изяснява настоящия спор по делото с извършването на графологическата експертиза, считам, че всеки един човек си изписва подписа по негов си начин и нито съдът, нито жалбоподателят, нито аз имаме специални познания да установим видимо или невидимо дали съвпада подписът.

 

С оглед изявлението на страните, съдът намери, че следва да отмени определението си от предходно открито съдебно заседание, с което е допуснал извършването на съдебно-графологическа експертиза, като следва да се приемат представените писмени доказателства от ответника и жалбоподателя, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си, постановено в открито съдебно заседание на 03.10.2014 г., с което е допуснал извършването на съдебно-графологическа експертиза.

ПРИЕМА представените от ответната община удостоверение за адресна регистрация, както и представените от жалбоподателя писмени доказателства с молбата от 03.12.2014 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Съгласно този документ издаден от община Б. - става дума за удостоверението за моя постоянен адрес, в него е записано от 30.05.2001 г. до 03.06.2010 г. ж.к „********” бл. **, вх. ** ет. * ап. ** датите се застъпват до 2010 г. и в настоящия момент аз живея в ж.к. „********”, бл. **, вх. *, ет. *, ап. **. Това не е ли достатъчно да се докаже, че аз никога не съм живял на ул. „Д.Б.” № *. Нека И.К. да докаже, че аз съм живял там. Защо аз да давам 150 лв.  за нещо, което е видно.

Аз съм посочил в жалбата си и писмото какво точно искам.Естествено искам да уважите жалбата.

         АДВ. А.: От името на Община Поморие заявявам, че процесната заповед е законосъобразна и не следва да бъде отменена. Поддържаме това искане, че жалбоподателят не е упражнил своевременно правото си на жалба. Твърдим, че е положен подписът от него на адреса, посочен в известието за доставяне на ул. „Д.Б.” № *. Поддържаме и изложеното писмено становище. Дори и да приемем, че той не е бил редовно призован, той е бил уведомен, че съществува такава заповед и още през 2009 г. е направил искане да му бъде копирана цялата преписка. Считам, че към този момент следва да се счита неговото уведомяване и че той не е упражнил това право на жалба.

         РЕПЛИКА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Аз се завърнах през 2008 г., месец ноември. След връщането ми от Италия през 2008 г. поисках да ми бъде издадена скица - 2009 г. Тогава не съм подал жалба, защото не бях писмено и законово уведомен.

         Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: