ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 03.10.                                                                              град  Б.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети октомври                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1244 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в **:06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Ж.Д., редовно призован,  се явява лично.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява адв. А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.С.И., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Н.К., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Н.К., редовно призован, не се явява.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на И.Ж.Д. срещу Заповед № РД-16-280/27.05.2004 г. на кмета на Община Поморие за одобряване изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV-38, VІ-37 и VІІ-31 в кв.6 по плана на с. Лъка.

Ответникът е представил преписката, по която е издаден обжалваният акт. Представил е и писмен отговор, в който е направил искане съда да остави без разглеждане жалбата като недопустима, тъй като обжалваната заповед е съобщена на жалбоподателя с представеното по делото съобщение № 94-00-102/27.05.2004г. (л.29 от делото), за което има положен негов подпис, а настоящата жалба е подадена почти 10 години след това. Прави се твърдение и за неоснователност на жалбата по изложени в писмения отговор обстоятелства.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: В това съобщение, за което се твърди от 27.05.2004 г. няма мой подпис. Всички подписи са еднакви.

 

В залата влиза заинтересованата страна М.Н.К..

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че ако твърди, че подписът положен срещу неговото име в съобщение № 94-00-102/27.05.2004г. не е положен от него, следва да ангажира доказателства за това обстоятелство, тъй като носи доказателствената тежест за установяване на твърдението си – евентуално да поиска извършването на съдебно-графологическа експертиза.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Моля, съдът да назначи съдебно-графологическа експертиза, която да установи дали в съобщението от 27.05.2004 г. на лист 29 от делото има положен мой подпис.

Поддържам жалбата си. Собственик съм на имот от 885 кв. метра по регулационния план на с. Лъка, парцел ІV, кв. 6. Съгласно регулационния план трябва да отдам към парцел ХХІV-39 - 170 кв. метра. Аз съм ги отдал и останаха 715 кв. метра, от тях ми се отчуждават 170 кв. метра за главна улица и това са 25%, което представлява максимума. Оттам нататък всяка процедура се явява нищожна. От кмета Златанов започна една процедура по допълнително отнемане на моята собственост съгласно молбата на И.Н.К.. Съгласно тази молба се третира само разместването на вътрешнопарцелната му граница. В нея въобще не е посочено искането за преместването на малката уличка, която дава излаз на съседа в парцел V. Аз не знам по чия молба. Кметът по молбата на И.Н. премества тази уличка.Никъде не се посочва в тази молба преместването. С чия молба се е наложило преместването? Искам от съда това решение да бъде просто обявено за нищожно затова, защото ми се отнемат повече от 25%. Отделно от това на 29.08.2003 г. заминах за Италия. Представям Ви копие и оригинала на италианската ми лична карта. Вижда се, че личната ми карта е издадена на 02.03.2004 г., като твърдението е, че ми е била връчена заповед на 04.06. Искам от съда да отмени заповедта на кмета.

АДВ. А.: От името на Община Поморие заявявам, че процесната заповед е законосъобразна. Поддържам направеното искане за недопустимост, тъй като считаме, че жалбоподателят не е упражнил своевременно правото си на жалба. Към отговорът искам да добавя следното: преди да напусне страната през месец март, жалбоподателят е посочил в Община Поморие като адрес за призоваване гр. Б., ул. „Д.Б.” № *, вх. *, ет. *. На второ място: след като направихме справка въпреки неговите твърдения, се установи, че жалбоподателят е живял в гр. Б., ж. к. „********”, бл. **, вх. **, ет.* .  Това е неговият постоянен адрес до 03.06.2010 г. От този момент има промяна на неговия адрес, като е променен на вх. 2. На последно място посочвам, че дори и да се приеме, че той не е бил своевременно уведомен има по делото молба с вх. 395-И на лист 27 от делото от 2009 г., където лично жалбоподателят с тази депозирана молба заявява, че му известно, че е извършена промяна на регулацията и са накърнени неговите интереси и иска ксерокопие на цялата административна преписка. Дори и да приемем, че не е положил подпис с това писмо, той декларира, че му е известна процесната заповед – т.е., пак е изтекъл срокът за обжалване.

Що се касае за писменото доказателство - копие на италианската карта считам, че дори и да е издадена такава карта  по това време той може да е бил в България. Представям молба, с която правя искане да ни се издаде съдебно удостоверение за постоянния и настоящ адрес от 2001 г., като представям изготвено съдебно удостоверение.

ЗАИНТ. СТРАНА К.: Аз от този път нагоре нямам никаква собственост. Имотът е на брат ми И.К. и комшията му. Не мога да си спомня името му. Брат ми е с онкологично заболяване. Аз нямам отношение. Този парцел, който беше отгоре, беше на брат ми.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Молбата от 12.02.2009 г. на лист 27 действително е моя. Аз съм я писал. На 26.11.2008 г. се завърнахме със съпругата ми окончателно от Италия и като разбрах, че има промяна на регулацията, аз подадох молба до кмета на община Поморие. Едва 2014 г. аз бях законно уведомен за цялата тази процедура. Други доказателствени искания засега нямам.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, както и тези представени с жалбата и представената административна преписка по оспорвания акт.

ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание заверено копие от италианския паспорт на жалбоподателя.

ДОПУСКА извършването на съдебно-графологическа експертиза, която да отговори на въпроса дали представеното по делото съобщение № 94-00-102/27.05.2004 г. на лист 29 от делото има положен подпис срещу името на жалбоподателя И.Ж.Д..

Експертизата да се извърши от вещото лице С.Ж. след внасяне на депозит в размер на 150 лв., платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ДОПУСКА издаването на съдебно удостоверение, което да й послужи да се снабди с друго такова от Община Б. за постоянния и настоящ адрес на жалбоподателя.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.12.2014 г. от 10.00 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: