О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   1354

Бургас, 14.06.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  четиринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията адм.д. № 1243 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от Х.М.Х., с ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № РД-08-272/25.04.2018г. на кмета на община Айтос, за принудително премахване на незаконен строеж, представляващ: „Второстепенна постройка – дървен навес“, изграден в УПИ ІІ-118, кв.19 по плана на с.Пещерско, община Айтос, в частта на реално ползване от Х.С.Я. (видно от нотариален акт № 152, том.ІІІ, рег.№ 2668, дело № 398 от 12.05.2016г.), като не е издадено разрешение за строеж.

С Разпореждане на съда от 21.05.2018г. жалбата е оставена без движение като на жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да представи документ за платена държавна такса в размер на 10 /десет/ лева по сметка на Административен съд – Бургас, съгласно чл.151, т.3 от АПК. На жалбоподателя е разяснено, че при неизпълнение на дадените указания в определения срок жалбата му ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото ще бъде прекратено.

От приложеното по делото съобщение е видно, че жалбоподателят го е получил лично на 30.05.2018г. с указания да внесе държавна такса в определения за това срок.  Същият не е изпълнил дадени му от съда указания в посочения в съобщението 7-дневен срок, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3, вр. с чл.151, т.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.М.Х., с ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № РД-08-272/25.04.2018г. на кмета на община Айтос, за принудително премахване на незаконен строеж, представляващ: „Второстепенна постройка – дървен навес“, изграден в УПИ ІІ-118, кв.19 по плана на с.Пещерско, община Айтос, в частта на реално ползване от Х.С.Я. (видно от нотариален акт № 152, том.ІІІ, рег.№ 2668, дело № 398 от 12.05.2016г.), като не е издадено разрешение за строеж.

.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1243 по описа на Административен съд -  Бургас за 2018г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: