ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,14.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети декември                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1243 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.36 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ А.Х.А., редовно уведомен, явява се лично и с адв.В.Р. от Бургаска адвокатска колегия, посочена от последната като служебен защитник на ищеца с уведомително писмо с изх.№ 1440/20.07.2016г.

 

         За ОТВЕТНАТА Главна дирекция „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ (ГДИН), редовно уведомен, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Р.: Запознах се с жалбата. Считам, че трябва да направя едно уточнение относно иска за заплащане на обезщетение предвид изтекла давност и считам, че обезщетението следва да бъде определено считано от 22.6.2011г. Като предвид заявеното от ищеца, че желае по 100лв. обезщетение на ден за този период, следва да бъде редуцирана и сумата за обезщетение, а именно за причинени неимуществени вреди в размер на 182 500.00 лева.

 

         ИЩЕЦЪТ: Поддържам исковата молба с направеното уточнения днес от адвоката ми.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима. Моля да бъде допусната за разглеждане с корекцията направена в днешно съдебно заседание.

 

След направените уточнения по исковата молба съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА изменение на исковата молба направено в днешно съдебно заседание от адв.Р. и поддържано от ищеца.

Препис от протокола да се изпрати на ответната страна, която в 7-дневен срок от получаването може да направи възражение и представи доказателства.

 

Адв.Р.: Поддържам доказателствените искания направени от моя доверител. Той е поискал да се допуснат до разпит трима свидетели. С оглед направеното изменение на иска, нека да заяви за периода от 2011г. до 2016г. в колко килии е бил и кои са те.

ИЩЕЦЪТ: Бил съм в три килии от 22.06.2011г. Едната килия беше № 12, после № 14 и сега съм в № 17.  Повече от пет години съм в килия № 17. С единия свидетел Ж.К.А. съм в килия № 17 от около четири години. Килиите са идентични.

         Адв.Р.: Значи със свидетелските показания на Ж.А. можем да докажем условията в затвора. Затова моля да се допусне до разпит в следващото съдебно заседание свидетелят Ж.К.А., понастоящем в затвора в гр.Бургас.

Тъй като в исковата молба моят доверител посочва цените в лавката на затвора, които са тройно по-високи от цените навън, поради това представям копие от касови бонове за покупки от тази лавка, заверени вярно с оригинала от ищеца. Представям също така и други доказателства, а именно писмо относно жалбата до омбудсмана на Република България и писмо във връзка с медицинското обслужване, както и други жалби и молби от ищеца.

Моля да приемете представените доказателства.

 

Съдът, след като прие представените доказателства заверени от ищеца за вярност с оригинала КОНСТАТИРА, че исковата молба не е подписана от него, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без движение исковата молба на А.Х.А..

ЗАДЪЛЖАВА ищецът в днешно съдебно заседание или в 7-дневен срок, считано от днес да подпише същата и да заяви дали я поддържа.

 

ИЩЕЦЪТ: В момента още мога да я подпиша. Поддържам исковата молба. Тя изхожда от мен.

 

С оглед направеното уточнение съдът

ПРЕДЯВИ на ищеца исковата молба съдържаща се по делото.

 

Адв.Р.: Това ли е твоята искова молба.

ИЩЕЦЪТ: Да. Подписвам я.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание свидетелят Ж.К.А. при режим на довеждане от Затвора гр.Бургас.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.02.2017г. от 14.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се призове свидетелят в Затвора гр.Бургас.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: