О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е                       І –

град Бургас 17 септември 2008 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд Бургас, в закрито заседание, проведено на седемнайсети септември през две хилядна и осма година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.В.

 

като разгледа докладваното от съдия В. административно дело № 1243 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе следното предвид :

 

Производството пред Административен съд Бургас  е започнато по повод на жалба от „Кридо” ООД гр. Бургас, ул. „Сан Стефано”№ 48 против заповед № 1370/ 29. 5. 2008 година на заместник кмета на община Бургас за одобряване на изменението на ПУП – ПРЗ на ж. к. „Меден Рудник” – зона „Б” на град Бургас за кв. 22.

Постъпила е молба от жалбоподателя, представляван от управителя Д. С. С., с която се оттегля жалбата и се моли за прекратяване на производството по делото.

Съгласно чл. 155, ал. 1 от АПК във всяко положение на делото оспорващия може да оттегли оспорването, като в ал. 3 е посочено, че това трябва да стане в писменна форма, ако се прави извън съдебно. При това положение съда има правомощия по чл. 159, т. 8 от АПК – да се остави без разглеждане жалбата, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Административен съд Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кридо” ООД гр. Бургас, ул. „Сан Стефано”№ 48 против заповед № 1370/ 29. 5. 2008 година на заместник кмета на община Бургас за одобряване на изменението на ПУП – ПРЗ на ж. к. „Меден Рудник” – зона „Б” на град Бургас за кв. 22.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1243 по описа за 2008 година на Административен съд Бургас. 

Определението е обжалваемо с частна жалба в седмо дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :