Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:1386                                          12.07.2018г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На двадесет и осми юни,                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Станимира Друмева

Членове:           1.  Румен Йосифов

                           2. Стела Динчева

Секретаря: К. Л.

Прокурор: Х. К.

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 1242 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на И.М.Д., ЕГН-**********, с адрес: ***, против решение № 404/28.03.2018г., постановено по НАХД № 3782/2017г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-7779-000148/29.06.2016г., издадено от началник РУП при ОДМВР-Бургас, РУ-Камено, с което за извършено нарушение на чл.150 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 220 лева.

Касаторът счита, че оспореното решение е незаконосъобразно, необосновано и неправилно, като моли съда да го отмени. Счита, че в хода на делото не е доказано, че е извършил нарушението посочено в наказателното постановление (НП) и приетото от районния съд не се подкрепя от събраните доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява, не се представлява и не ангажира доказателства.

Ответникът по касация – началник РУП при ОДМВР-Бургас, РУ-Камено, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за правилност и законосъобразност на решението на районния съд, поради което пледира същото да бъде оставено в сила.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява допустима.

Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна.

Районен съд - Бургас с решение № 404/28.03.2018г. по НАХД № 3782/2017г., е потвърдил НП № 16-7779-000148/29.06.2016г. на началник РУ-Камено при ОДМВР-Бургас, с което за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 220 лева.

Санкцията е наложена за това, че „на 25.05.2016г., около 14,50 ч., в с.*****, обл*****, по ул.***** на изхода за с.*****, управлява товарен автомобил Дачия Логан с рег.№ РВ*****, собственост на „АИ Д Комерсиал“ЕООД, ЕИК-*****, като при проверката не представя свидетелство за управление на МПС (моторно превозно средство) – лишен на 30.03.2016г. От справката се установи, че на водача има връчено и влязло в сила НП № 15-0769-000634/12.06.2015г., в сила от 18.09.2015г.“. Нарушението е установено с акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 16-7779-000148 (бл.№ 312288) от 25.05.2016г., а впоследствие е издадено оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление.

За да постанови решението си районният съд е приел, че извършването на  нарушението е доказано по делото. За да се установи изложената фактическа обстановка в акта и в издаденото въз основа на него наказателно постановление, в хода на съдебното следствие са събрани свидетелските показания на полицейския служител Н. Д. – актосъставител и очевидец на нарушението, както и представено влязлото в сила НП № 15-0769-000634/12.06.2015г. Използвана е и удостоверителната доказателствена сила на акта на осн. чл.189, ал.2 от ЗДвП, съгласно който редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. Нарушителят Д. не е ангажирал доказателства пред районния съд в подкрепа на тезата си, че не е извършил нарушението.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на Районен съд - Бургас е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

Не са доказани твърденията на касатора, че не е осъществил състава на нарушението. Доказателства в подкрепа на тази теза не са ангажирани нито пред районния съд, нито пред настоящата касационна инстанция. Напротив, от съдържанието на акта се установява, че той е подписан от нарушителя без възражение, а такова не е било представено и в последствие.

Изложеното по-горе мотивира настоящия съдебен състав да приеме, че като е потвърдил като законосъобразно наказателно постановление № 16-7779-000148/29.06.2016г. на началник РУ-Камено при ОДМВР-Бургас, районният съд е постановил решение обосновано на доказателствата и при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІІI-ти състав,  

  

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 404/28.03.2018г., постановено по НАХД № 3782/2017г. на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

 

                      2.