О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Бургас, 22 октомври  2008 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и пети септември, през две хиляди и осма година, в състав:

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: С.Д.

                                                                                                      Л.А.

при секретар Г. Ф. и с участието на прокурора Т. С., изслуша докладваното от съдия Л.А. КНАХД № 1242/ 2008 г.

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК.

Касаторът обжалва Определение №306 на Районен съд – Бургас, постановено на 01.07.2008 г. по НАХД № 3296/2007г. по опис на съда.

С определението съдът е прекратил производството по посоченото административно дело, като е приел, че подадената жалба е процесуално недопустима поради подаването й след законоустановения срок.

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно и неправилно и се иска неговата отмяна.

            В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

         Ответникът по касационната жалба не се явява и не изразява становище по жалбата.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас, намира жалбата за неоснователна.

         Частната касационна жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл.210 ал.1 АПК и в срок, поради което е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

            Пред Районен съд гр.Бургас е обжалвано Наказателно постановление № 03-821, издадено на 13.08.2007 година от директора на РИОКОЗ - Бургас. Постановлението е било съобщено на касаторката по пощата с известие за доставяне, видно от което е получено от нейния съпруг на 19.10.2007г. Законния седемдневен срок за неговото обжалване изтича на 26.10.2007г. – работен ден. Жалбата срещу НП е подадена от настоящата касаторка, чрез административно наказващият орган, също по пощата с известие за доставяне на 29.10.2007г.(датата на пощенското клеймо) - три дни след изтичането на срока. Правилно районният съд е приел, че така подадената жалба е недопустима поради просрочването й.

         Неоснователни са наведените в частната жалба възражения. Дори да се приеме, че касаторката неволно е била заблудена от съпруга си за датата, на която е получено наказателното постановление вследствие, на което у нея е било налично сигурно убеждение, че срока й за обжалване започва да тече от 23.10.07, а не от 20.10.07г., както е в действителност, по никакъв начин не може да се обясни и извини факта, че тя е изпратила жалбата си по пощата на последната възможна според нея дата 29.10.2007г.. По делото е представена епикриза, видно от която касаторката е изписана от Клиниката по ортопедия и травматология на 22.10.2007г. От този момент насетне до 26.10.2007г., когато в действителност изтича срока за обжалване, за същата не са съществували непреодолими пречки да подаде навременна жалба против НП.

         Не може да бъде споделен и довода на касаторката, че първоинстанционния съд е приел жалбата за допустима след като е дал ход на делото и го е разгледал в открито заседание, като е събрал доказателства. Факта, че делото е било разгледано и едва след като е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение по съществото на спора, съда е постановил атакуваното определение за прекратяване на производството поради недопустимост на жалбата, не води до извода, че жалбата е допустима. В този случай съда може да бъде винен само за нарушаване на принципа за процесуална икономия, т.к. просрочието на жалбата е било установен факт още в началото на производството, но нейната недопустимост не се променя от последващите процесуални действия на районния съд.

 Поради това определението на Районния съд е законосъобразно и като такова следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното Административен съд гр.Бургас, ХІV касационен състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение №306 от 01.07.2008г. на Районен съд гр.Бургас, постановено по НАХД № 3296/2007г. по опис на съда.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………......             ЧЛЕНОВЕ: 1. …………………………

 

 

                                                                                              2. …………………………