ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 23.11.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и трети ноември                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1241 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  И.  Г.Д., редовно уведомен, не се  явява, за него са явява процесуален представител  адв.В.., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ – ИД на ИА ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО ПОЧИВНО ДЕЛО редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А.  надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

          По хода на делото:

АДВ. В. : Да се даде ход на делото

Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Съдът докладва, че по делото с входящ №10350/10.11.2016 година от процесуалния представител на ответната страна е постъпил отговор, с който уведомява съдебния състав, че в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ гр.София няма изготвени и одобрени правила за подбор  при съкращаване на служители, назначени по служебно правоотношение, съобразно липсата на законово установени изисквания и критерии  за подбор.

         Съдът докладва, че по делото е постъпило становище с входящ № 10477/14.11.2016 година  от процесуалния представител на жалбоподателя, с което не възразяват да бъдат приети представените  от ответната агенция писмени доказателства в проведеното на 02.11.2016 година съдебно заседание.

         Ю.К.А.-Представям справка за брой прекратени експертни длъжности по служебно правоотношение  на основание съкращаване на длъжността  „Главен експерт” през 2016 година и пълно щатно разписание, което   в сила от 03.06.2016 година

АДВ.В.- Не възразявам да бъдат приети като доказателства по делото.

Съдът предвид стновището на страните намира, че представените  доказателства са относими към предмета на спора и следва да бъдат приети, поради което и воден от горното

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА пълно длъжностно разписание № БМ- 564 с рег.№25 от 03.06.2016 година на ИА „ВКВПД” гр.София.

ПРИЕМА справка  за броя прекратени експертни длъжности по служебно правоотношение на основание съкращаване на  длъжността „главен експерт” през 2016 година.

Приема представените  от ответната агенция писмени доказателства в проведеното на 02.11.2016 година съдебно заседание.

АДВ.В.- Представям за  справка на съда в  оригинал регистрационна  карта на жалбападателя,  от която е видно, че към настоящия момент същия е без работа, има представено  копие на картата.

Съдът констатира,че пред него е представена  в оригинал регистрационна  карта № 10051050 от 14.06.2016 година на И.Г.  Д.  с отразени посещения  на 12.07.2016 г, 08.09.2016 г и 28.10.2016 година  в  Агенция по заетостта, Дирекция Бюро по труда гр.Бургас,

Връща представената в оригинал регистрационна карта.

Регистрационната карта е представена с оглед извършване на констатации, че след  представеното по делото копие на същата,  с отразено в нея посещение от 12.07.2016 година жалбоподателят е извършил посещение  и на 08.09.2016 година  и 28.10.2016 година.

АДВ.В.- Няма да сочим други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А.- Няма да сочим други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете, че фактическата обстановка по делото за изяснена, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства

ДАВА ход на делото по същество

АДВ.В.-Уважаеми господин съдия моля, за Вашето решение, с което да отмените обжалвата заповед на ИД на ИА „ВКВПД” и възстановите жалбоподателя на  заеманата   преди прекратяване на служебното правоотношение длъжност, както и да осъдите ответната агенция да заплати на жалбоподателя Д. обезщетие на основание чл.104, ал.1 от Закона за държавния служител за шестмесечен период с оглед оставането му без работа.При постановяване  на Вашия съдебен акт Ви моля  да съобразите подробно изложените в жалбата аргументи, които изцяло поддържам и към настоящия момент, както и да прецените, че ответника в настоящето  производство не установи наличието на законовите предпоставки  за прекратяване на служебното правоотнешение на жалбоподателя.Освен това и по-конкретно моля да съобразите обстоятелството,че по отношение на представените  от ответната страна по делото длъжностни  характеристики, изготвени след утвърждаване и приемане на щатното  разписание от  3.06.2016 г. не са налице доказателства, че същите са действащи, а  именно не е  видно,  че те са връчени  на съответните  служители,   нито че те са запознати с тях. Във  всяка една от длъжностните характеристики е положен подпис на съответните служители  от ответната агенция, отговорни за  разработването,  съгласуването и утвърждаването им, но не е положен подпис  от лицата, чиято дейност касаят. В този смисъл  моля да съобразите  всичко изложено до тук  и  да постановите Вашия съдебен акт. Моля на жалбоподателя да бъдат присъдени разноските,за което представям списък по чл.80 от ГПК и  доказателства за извършването им.

Ю.К.А.- Във връзка  с обжалваната отжалбоподателя заповед №ЧР-11-942/03.06.2016 година на изпълнителния директор, с което  му  е прекратено служебното правоотношение моля, съда да потвърди изцяло заповедта като правилна, законосъобразна и обоснована. Същата  е издадена при спазване  на материалния  закон,  като   изложените мотиви от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, касещо длъжностните характеристики за съответните експертни длъжности, че липсва подписа на лицата. В  случая са представени екземпляри  от тези длъжностни  характеристики,  които са действащи, нямаше изисквания да представим  такива с подпис на лицата, които изпълняват тези длъжности.Относно изложените мотиви за присъждане  на обезщетение  моля, при евентуално потвърждаване на заповедта да се отхвърли искането за присъждане на обезщетение.Във връзка с мотивите,  които сме изложели Ви представям на  писмени  бележки. Моля да ми се присъди  ю.к.възнаграждение.

Съдът определя 7 дни за представяне на писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: