ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На втори ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1241 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  И.  Г.Д., редовно уведомен, не се  явява, за него са явява процесуален представител  адв.В.., с представено в дн.с.з. пълномощно

 

ОТВЕТНИКЪТ – ИД на ИА ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО ПОЧИВНО ДЕЛО редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А.  надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно  в дн з.с.

 

По хода на делото:

АДВ. В. : Да се даде ход на делото

Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба на И.Г.Д. ***, ЕГН **********, с постоянен адрес:*** против Заповед № ЧР-11-942/03.06.2016 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция „Военни клубове и Военно- почивно дело” за прекратяване на служебното му правоотношение.

Указва на административният  орган, че е негова тежастта да установи  наличие на предпоставките в оспорения адмиистративен акт за прекратяване на служебното правоотношение на жалбоподателя Д..

Указва и на двете страни,  че при позоваване на изогдни за съответната страна факти и обстоятелства тяхна е тежестта да докажат наличието на същите.

Докладва, че ответния орган  ИД на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” е изпратил административната преписка, ведно с допълнително изискани писмени доказателства, постъпили с приложение вх.9573/14.10.16 година, касаещи служебното правоотношение на жалбоподателя.

 АДВ. В. - Поддържам жалбата по всички изложени  в нея съображения. По отношение  на  доказателствените искания считам, че следва да задължите ответника да представи писмени доказателства,  тъй като считам, че същите не  са изпълнени в цялост.Предвид обема на представените  доказателства не успях да се запозная в цялост с тях, но считам, че от страна на ответната агенция не се представени, в случай че съществевуват, правила за извършен  подбор на кадрите при пректавяне на служебното правоотношение, нито пък е заявено изрично, че такива не съществуват. В този смисъл  по т.5 от жалбата това е доказателственото ми   искане. Моля да задължите ответника да представи такива правила или в случай,  че не съществуват да бъде направено изрично изявление. Моля да  се запозная в цялост с представените писмени датказателства.

Ю.К.А.-Оспорвам жалбата. Поддържаме становището  дадено при изпращане на самата жалба.Във връзка с допълнително поисканите  доказателства – представям щатно/длъжностно/ разписание  в сила от 01.07.2016 г. и длъжностните  характеристки.Представям три броя папки, съгласно указанията, дадени в призовката, получена от нас на 06.10.2016 година. Моля да ги приложите  като доказателства по делото.

АДВ.В.- Не мога да взема становище сега,  поради големия обем на представените от ответната страна доказателства.Моля да ми се представи  възможност да се  запозная с тях.Не възразявам да бъдат приети  първоначално представените такива.

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните намира, че представените  от ответния  орган писмени доказателства, както първоночалните такива  така и  тези постъпили на 14.10.2016 година следва да бъдат приети в цялост. Същите касаят  служебното  досие на жалбоподателя, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  от ответния  орган писмени доказателства, както първоначално представените,  така и  тези постъпили на 14.10.2016 година.

Що се отнася до представените в днешното съдебно заседание  такива предвид  обема на  същите  съдът предоставя  на процесуалния  представител на жалбоподателя 10 дневен срок за становище по така представените писмени доказателства.

Що се отнася  до изрично  направеното със  самата жалба на И.Д. искане за представяне  на правила за подбор съдът  констатира,  че на лист №55 от делото Началника на ТО гр.Варна е отговорил, че липсват правила  на ИА ВКВПД за извършване  на подбор на кадрите при прекратяване на служебното  правоотношение, доколкото  ответника в настоящето производство е Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” съдът намира за необходимо да задължи последния  да заяви  изрично  това обстоятелство.

АДВ.В. - Няма да сочим други доказателства към настоящия  момент.

Ю.К.А.- Аз също няма да соча други доказателства към настоящия момент.

Съдът като взе предвид обстоятелството,  че делото не е  изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Съдът ЗАДЪЛЖАВА ответния  орган не по-късно от  датата на следващото съдебно заседание да изрази изричното си становище относно наличието или липсата на правила  за подбор на кадрите при прекратяване на служебно провоотношение, приети и действащи в ръководената от него Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото  за 23.11.2016 година от 15:30 часа, за която дата и час страните  се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: