Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  1006                07 ноември 2008 година            Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично заседание на двадесет и трети октомври,  две хиляди и осма година, в състав:                                               

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. З.Б.

                                                                                       2. Д.Д.                                                                                                                          Секретар М.В.

Прокурор В. Ч.

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                              

касационно административно дело номер  1241 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Б.Н.Д. *** против решение № 816 от 08.07.2008 година, постановено  по административно-  наказателно дело №  1636/ 2008 година по описа на Районен съд- Бургас, с което е потвърдено  наказателно постановление № 199 от 29.06.2008 година на  Началник група в сектор ПП-КАТ към ОДП-Бургас, с което, за нарушение на чл. 21, ал.1 от  Закона за движение по пътищата / ЗДвП/, на основание  чл.182, ал.1, т.5, предл.първо от с.з.,  му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 70.00 / седемдесет / лева.

Касаторът, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Твърди в касационната жалба, че решението на Районен съд- Бургас е неправилно и незаконосъобразно. Моли съда да го отмени, тъй като е постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, представляващи касационно основание по чл. 348, ал.1, т.2 от НПК. Излага съображения. Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба, не се явява и не взема становище по нея.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение, че касационната жалба е основателна, а решението на районния съд като неоснователно и немотивирано да  бъде отменено.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, в предвидената от закона форма и съдържаща необходимите реквизити, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, Административен съд - Бургас, ХIІІ състав, като обсъди касационните оплаквания, прецени доказателствата по делото и съгласно правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за  неоснователна по следните съображения :

С решение № 816 от 08.07.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1636/ 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, е потвърдено наказателно постановление № 199/ 29.06.2007 година  на Началник група в сектор ПП-КАТ към ОДП-Бургас, с което, за нарушение на чл. 21, ал.1 от  Закона за движение по пътищата / ЗДвП/, на основание  чл.182, ал.1, т.5, предл.първо от с.з.,  на Б.Н.Д. *** му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 70.00 / седемдесет / лева.

Касаторът твърди, че неправилно съдът е потвърдил  наказателното постановление, тъй като същото е издадено в нарушение на императивната норма на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, довело до ограничаване правото му на защита. Твърди още, че в него липсва описание на нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено. Ето защо, счита, че решението на първоинстанционния съд е неправилно  и незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

 Така постановено, макар и с оскъдни мотиви, решението  на Районен  съд- Бургас,  е правилно.

Санкцията на нарушителя е наложена, затова, че на 21.06.2007 година,  около 14.05 часа на автомогистрала А4 /АМ „Тракия”/,  на км.360, при проверка на скоростта с техническо средство Радар ТR-4D с фабричен номер 343, контролните органи установили, че същият като водач на МПС- лек автомобил марка „ВМW” с рег. №КН 6689 АМ се движи с превишена скорост от 163 км./ч. при максимално допустима 100 км./ч. При констатиране на превишената скорост, контролните органи предприели спиране на нарушителя и данните отчетени с техническото средство били показани на водача Д.. Въз основа на тези обстоятелства, на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение № 697890 от 21.06.2007 година и е издадено наказателно постановление 199 на 29.06.2007 година.

За да постанови решението си, Районният съд е приел, че безспорно е установено извършеното нарушение, поради което и правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на извършителя, съобразно нормата на чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП, в редакцията към момента на издаване на акта /ДВ, бр.85 от 2004 година/, според която се наказва с глоба”, в размер на 70.00 лева всеки, който превиши разрешената максимална скорост над 50 км/ч.

 

 

 

 Административен съд – Бургас, в решаващия състав,  споделя изводите на БРС, относно  установените факти, кореспондиращи със събраните по делото доказателства.

Предвид изложеното съдът намира, че първоинстанционният съд е постановил акт, който като правилен и законосъобразен следва да бъде оставен в сила, а жалбата като неоснователна, при липса на наведените в нея касационни основания, отхвърлена.

          Ето защо и на основание  чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІІІ състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 816 от 08.07.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  1636 / 2008 година по описа на Районен съд – Бургас.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                     

 

 

                                                                                    2.