ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,12.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На дванадесети ноември                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1240 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.П., редовно уведомен, се явява лично и с адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 10 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), редовно уведомен не се явява. За него се явява адв.П.  с представено копие от пълномощно, находящо се на лист 13 от делото, която представя оригиналът на адвокатското пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.К.: Няма процесуални пречки да се даде ход на делото.

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба на ответната страна, с която се иска събиране на гласни доказателства чрез разпит на д-р М.Г.Ш. - изпълняващ длъжността началник отдел „Анализ на риска” при ОБДХ-Бургас; д-р А.П. - главен инспектор в отдел „Граничен контрол” при ОБДХ-Варна; д-р Р.С. – главен инспектор в отдел „Граничен контрол – Капитан Андреево” при ОБДХ-Хасково за установяване на оспорените от жалбоподателя и извършени от него дисциплинарни нарушения по вид, време и място на извършването им, както и начинът на установяването им от проверяващия екип.

Адв.К.: Възразявам по така направеното искане за разпит на свидетели, с което в настоящото производство ще се направи опит да се установява време, начин и място на твърдените за извършени дисциплинарни нарушения. В самата дисциплинарна заповед би следвало тези обстоятелства да бъдат описани.

Адв.П.: Поддържам направеното искане.

 

Направеното искане за разпит на посочените в молбата свидетели, съдът намира същото за неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на ответната страна за събиране на гласни доказателства, направено с молба с вх.№ 7232/06.10.2014г.

 

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата.

Запознахме се с преписката и по наше мнение липсва длъжностната характеристика на доверителя ми в качеството му на началник отдел от 2013г. Налична е една длъжностна характеристика от 2012г., която е неподписана и невръчена. Абсолютно цялата преписка съм прегледала, но установих да е представена посочената длъжностна характеристика.

Адв.П.: Има една длъжностна характеристика, която е връчена по пощата с обратна разписка. Тя се намира в личното досие, копие от което е представено по делото. Отнася се за длъжността началник отдел „Граничен контрол”. Тя не е подписана, но е връчена с обратна разписка. Т.е. длъжностната характеристика от 2012г. не е подписана, но е връчена с обратна разписка на Д.П. чрез куриерска пратка „Ин тайм”.

Представям и моля да приемете документ от куриерска служба „Ин тайм”, с който твърдя, че е връчена длъжностната характеристика на жалбоподателя П. за 2012г.

Адв.К.: Заявявам, че доверителят ми не е получил, респективно не е подписвал тази пратка и видно от самия екземпляр, който се представя, подпис няма положен от страна на г-н П.. Така представеният документ от „Ин тайм” не съдържа подпис на моя доверител, с който да е удостоверено връчването, както и от тази обратна разписка не става ясно какво му изпращат.

Длъжностна характеристика на доверителя ми за началник на отдел за 2013г. не се съдържа по делото, не е представено цялото досие.

Адв.П.: Представили сме в цялост служебното на жалбоподателя. Досежно връчването, в случай, че се оспорва обратната разписка, тъй като по това време директор на дирекция ОДБХ-Бургас е била д-р Д.К., която е подписала длъжностната характеристика, моля да я допуснете до разпит като свидетел, с оглед удостоверяване начина, мястото и датата на връчване на жалбоподателя.

Не мога да отговоря в момента дали има длъжностна характеристика за 2013г. Всичко, което се намира в служебното досие в ОДБХ-Бургас е представено по делото. Евентуално, ако има някой документ, който не е представен, той се съдържа в централата в гр.София.

Адв.К.: По отношение  искането за разпит на свидетел: Заявявам, че твърдяното „връчване” на въпросната длъжностна характеристика за началник отдел е от месец декември 2012г., когато моят доверител е работил като главен инспектор в ГИП-Малко Търново, т.е., същият изобщо не е работил в гр.Бургас. Поради това моля да отхвърлите искането за разпит на свидетел, като ирелевантно изобщо.

Представям с копие за ответната страна и моля да приемете като доказателство доклад от г-н А.М. - директор на Инспектората към Министерството на земеделието и храните от месец май 2012г.. Видно от доклада, след извършената надлежна проверка не са направени изводи, кореспондиращи с тези, посочени в заповедта за дисциплинарно уволнение, а точно обратното.

Адв.П.: Не оспорвам представеното доказателство като документ, но считам, че касае друг период.

Моля да ми се даде възможност да коментирам представените доказателства в писмени бележки.

Нямам други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ООСТАВЯ без уважение искането за разпит на свидетеля Д.Д.К., тъй като фактите, чието удостоверяване се цели със свидетелски показания, са установени с представената по делото товарителница от дружеството куриер „Ин тайм”.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважи депозираната жалба, като отмените Заповед № НК-4/25.04.2014г. и Заповед № ОСОС-39/25.04.2014г. на изпълнителния директор на БАБХ. Също така моля на основание чл.121, ал.1, т.3, във връзка с чл.104, ал.1 от ЗДСл да присъдите обезщетение за доверителя ми в размер на основната му заплата като главен инспектор от 830 лева, за времето на отстраняването му от длъжност, считано от  10.03.2014г. до възстановяването му на работа, ведно със законната лихва върху тази сума. Моля да  постановите заличаване в служебната книжка на наложеното дисциплинарно наказание „уволнение”.

Представям също така списък с разноски и моля да ни присъдите направените по делото разноски.

В подходящ указан от съда срок ще представя писмени бележки.

Считам, че атакуваната заповед е незаконосъобразна, тъй като съгласно императивното правило на чл.97, ал.1, т.4 и т.5 от ЗДСл, дисциплинарното наказание следва да се наложи с мотивирана заповед от дисциплинарно-наказващия орган, като в нея задължително следва да бъде фиксирана датата, мястото, обстоятелствата свързани с извършване на дисциплинарното нарушение, както и служебните задължения, които чрез извършване на тия действия е нарушил дисциплинарно наказаният служител. Заповедта е незаконосъобразна и защото не са посочени време, място, обстоятелства, твърдяни че са извършени от г-н П. дисциплинарни нарушения, което прави невъзможно и проследяването на законосъобразността на цялата предварителна процедура, както и законно ли е постановено дисциплинарното наказание във връзка с чл.93 от ЗДСЛ.

Моля да вземете предвид, че никъде не е отбелязано, че доверителят ми за проверявания период от 01.01.2012г. до 31.12.2013г. е работил на две места – в гр.Бургас и в гр.Малко Търново и  като така, не може да се твърди, че същият за периода от 20.07.2012г. до 16.06.2013г. е извършил каквито и да е дисциплинарни нарушения на територията на гр.Бургас, поради простата причина, че физически същият е работил в гр.Малко Търново.

 

Адв.П.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че от представените доказателства и днес приетата по делото дисциплинарна преписка се установи, че проверяващият екип от специално назначена за това комисия е установил твърдяните нарушения на длъжностната характеристика на жалбоподателя. Касае се за работа, от която той е освободен, затова му е наложено съответното дисциплинарно уволнение. А що се отнася до другата длъжност, която е изпълнявал, тя въобще не следва да се коментира, тъй като не е релевантна към спора.

Относно всички упоменати в обжалваната заповед дисциплинарни нарушения, в съответствие на това е проведено задълбочено и правилно дисциплинарно производство от надлежно назначен дисциплинарен съвет, който е постановил решение и е дал предложение на изпълнителния директор за дисциплинарно наказание, което решение изпълнителният директор е уважил и е постановил обжалваната заповед, като мотивите в нея интерпретират установените от комисията дисциплинарни нарушения.

Що се отнася до предявеният под формата на евентуалност иск за обезщетение, считам, че настоящият съдебен състав не е компетентен да разгледа тази претенция, която е подведомствена на гражданските съдилища и производството по нея следва да бъде прекратено и изпратено в случая на Софийски районен съд за произнасяне.

На тези и на останалите съображения, които моля да ми се даде възможност да развия в писмени бележки, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите постановените от доверителя ми заповеди като правилни и законосъобразни.

Претендираме разноските, като представям списък актуализиран с днешните транспортни разходи.

Относно представеният списък за разноските на жалбоподателя, нямам възражение по разноските.

Реплика на адв.К.: Дори от днешното съдебно заседание, от пледоариите на процесуалния представител на ответника, за мен не стана ясно в какво качество, и в кой момент, и за какво дисциплинарно нарушение е последвала атакуваната заповед за дисциплинарно уволнение.

В тази насока зачитам последното изречение от заповедта на проф.М. „…З-р П. в проверявания период е заемал и длъжност главен инспектор в отдел „Граничен контрол” при ОДБХ-Бургас и някои от нарушенията, които са били и негови задължения като заемащ длъжността главен инспектор в отдел „Граничен контрол” при ОДБХ…”. Подчертавам „И някои от нарушенията”.

Ще представя подробни писмени бележки.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: