ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,24.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти септември       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1240 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.П., редовно уведомен, се явява лично и с адв.К., която представя  пълномощно.

 

         За ОТВЕТНИКА Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Д.П.П. против Заповед № НК-4/25.04.2014г. на изпълнителния  директор на БАБХ, с която му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, по реда на чл.90, ал.1, т.5 от Закона за държавния служител и срещу Заповед № ОСОС-39/25.04.2014г.за прекратяване на служебното правоотношение с него на основание чл.107, ал.1, т.3 от Закона за държавния служител, издадена от изпълнителния директор на БАХБ.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв.Г.П.С., процесуален представител на ответника, в която е изразено становище по жалбата и направени доказателствени искания.

ПРЕДЯВЯВА и ВРЪЧВА препис от молбата на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата. Поддържам искането за представяне на писмените доказателства от страна на БАБХ, които пет месеца не намериха време да ги изпратят.

         По отношение на докладваната днес молба от процесуалния представител на ответника БАБХ, заявявам, че направеното на стр.2 от молбата оспорване на писмения Доклад на д-р С. и д-р М. - главни експерти в дирекция „Граничен контрол” при БАБХ, е неясно, тъй като не е уточнено истинността на какво се оспорва в този доклад, истинност на съдържание, истинност на подпис, във връзка с което Ви моля да задължите процесуалния представител на страната да уточни в писмен вид какво точно оспорва на доклада.

         По отношение на искането за разпит на свидетели, аз моля да задължите процесуалния представител на ответника да уточни какви факти биха доказвали, те след като във връзка с техен доклад е инициирано дисциплинарното производство, предхождащо атакуваната от нас заповед.

         Т.е., за онова, което те са мислили и са направили като констатации при проверката, те са издали писмен доклад.

         Заявявам, че поради неизпълнение на задължението си, не представяйки от страна на ответника на исканите от нас писмени доказателства, не бихме могли да вземем евентуално отношение и становище.

         Поддържам направените мои доказателствени искания.

 

 

Съдът КОНСТАТИРА, че ответникът не е изпълнил задължението си да представи заверен препис на административната преписка, цялото трудово досие на Д.П.П., както и длъжностни характеристики на началник отдел „Граничен контрол” и на главен инспектор в отдел „Граничен контрол”, поради което и на основание чл.91, във връзка с чл.89 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК 

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЛАГА на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните ГЛОБА в размер на 500 лева за неизпълнение на съдебно разпореждане, с което е причинил затруднение хода на производството и неоснователно отлагане на делото.

УКАЗВА на ответника, че срещу наложената глоба в едноседмичен срок от съобщаването може да бъде подадена молба за отмяната й до съда, който я е наложил.

 

         С оглед постъпилата по делото молба от адв.Г.П.С., процесуален представител на ответника с  искане за откриване на производство по оспорване по реда на чл.193 от ГПК, съдът намира, че в искането, което е направено с молбата не е посочено какво от тези документи се оспорва – автентичност или съдържание, поради което същото следва да се остави без уважение.

Предвид гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на ответника за откриване на производство по оспорване на основание чл.193 от ГПК  по отношение „истинността и относимостта на приложени  към жалбата Доклад от д-р С. и д-р М. – главни експерти в дирекция „Граничен контрол” при БАХБ”.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с непълната административна преписка писмени доказателства.

 

         ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от уведомяването да представи доказателствата, за които е задължен с определение на съда от 16.07.2014г., съобщено му на 25.07.2014г.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да уточни фактите и обстоятелствата, които ще се установява със събирането на гласни доказателства, за които е направено искане в молбата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  12.11.2014г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: