О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  1076              от  17.05.2013 г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на седемнадесети май две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1240 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на Т.Т.Т. ЕГН **********, чрез адв. Д.Г.П.от САК с адрес за призоваване гр. *** против мълчалив отказ на Главен архитект на Община Поморие за издаване на виза и разрешение за строеж на лека ограда за поземлен имот с идентификатор 57491.503.27, находящ се в гр. ***. В жалбата е формулирано искане да бъде отменен оспорения мълчалив отказ, като незаконосъобразен и да бъде задължен Главния архитект на Община Поморие да издаде исканото разрешение за строеж на лека временна ограда.

Съдът, след като се запозна с така депозираната жалба и приложените към нея доказателства намира, че образуваното дело не му е подведомствено. За обосноваването на този извод, съда съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът за издаването му могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт. От своя страна, чл. 216, ал. 1, т. 2 от ЗУТ постановява, че не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред административните актове на главните архитекти на общините (районите), в т.ч. разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива. Съгласно ал. 2 на чл. 216 от ЗУТ, административните актове по ал. 1 подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол. Нормата на чл. 216, ал. 6 от ЗУТ регламентира, че актът на началника на съответната РДНСК подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215 от ЗУТ. В случая е без значение обстоятелството, че се оспорва мълчалив отказ за издаване на строителното разрешително, тъй като и при такова искане отново са приложими посочените специални разпоредби, дерогиращи общите правила на АПК, с оглед на спецификата и характеристиката на обществените отношения, уреждащи инвестиционното проектиране и строителство.

С оглед цитираните правни норми, обжалването по административен ред пред Началника на РДНСК на отказ (в т.ч. и мълчалив такъв) за издаване на разрешение за строеж се явява абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебното обжалване. В този смисъл, сезиращата съда жалбата срещу мълчаливия отказ на Главния архитект на Община Поморие е неподведомствена на административния съд и подлежи на разглеждане от надлежния орган - Началника на РДНСК Югоизточен район, на когото следва да бъде изпратена на основание чл. 130, ал. 4 от АПК.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Т.Т. ЕГН **********, чрез адв. Д.Г.П.от САК с адрес за призоваване гр. *** против мълчалив отказ на Главен архитект на Община Поморие за издаване на виза и разрешение за строеж на лека ограда за поземлен имот с идентификатор 57491.503.27, находящ се в гр. ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1240/2013г. по описа на Административен съд  гр.Бургас.

ИЗПРАЩА жалбата на Т.Т.Т. ЕГН **********, чрез адв. Д.Г.П.от САК с адрес за призоваване гр. ***, ведно с приложената към нея административна преписка на Началника на РДНСК Югоизточен район за произнасяне по компетентност.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: